Lam an ben Camphuchia it khi ve Viet Nam nen it su dung- xe dep,may moc im ru. Bao steess cac kieu -Odo 15500 km, moi doi ra BS -5 so. Xe chinh chu. Nay ban cho nguoi mua de su dung (130 trieu) Co lai tra gia tao lao ko tiep- tiep nguoi co Thien chi mua de su dung -Fix cho nguoi it noi