Pháp lệnh

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Pháp lệnh, Trang 5
Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996

Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996

Số hiệu: 49L/CTNNgày ban hành: 21 tháng 05 năm 1996 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 49L/CTN Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm
Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động năm 1996

Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động năm 1996

Số hiệu: 48-L/CTNNgày ban hành: 11 tháng 04 năm 1996 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 48-L/CTN Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm
Pháp lệnh giám sát và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân năm 1996

Pháp lệnh giám sát và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân năm 1996

Số hiệu: 46-L/CTNNgày ban hành: 15 tháng 02 năm 1996 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Lê Đức Anh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 46-L/CTN Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 1996
Pháp lệnh công nhận và thi hành tại Việt Nam Quyết định của Trọng tài nước ngoài năm 1995

Pháp lệnh công nhận và thi hành tại Việt Nam Quyết định của Trọng tài nước ngoài năm 1995

Số hiệu: 42-L/CTNNgày ban hành: 14 tháng 09 năm 1995 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 42-L/CTN Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm
Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995

Số hiệu: 41-L/CTNNgày ban hành: 06 tháng 07 năm 1995 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Lê Đức Anh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 41-L/CTN Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm
Pháp lệnh phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 1995

Pháp lệnh phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 1995

Số hiệu: 40-L/CTNNgày ban hành: 31 tháng 05 năm 1995 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 40-L/CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm
Pháp lệnh về hàm, cấp ngoại giao năm 1995

Pháp lệnh về hàm, cấp ngoại giao năm 1995

Số hiệu: 40-L/CTNNgày ban hành: 31 tháng 05 năm 1995 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 40-L/CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm
Pháp lệnh Bảo hộ Quyền Tác giả năm 1994

Pháp lệnh Bảo hộ Quyền Tác giả năm 1994

Số hiệu: 38-L/CTNNgày ban hành: 02 tháng 12 năm 1994 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 38-L/CTN Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm
Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn năm 1994

Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn năm 1994

Số hiệu: 38-L/CTNNgày ban hành: 02 tháng 12 năm 1994 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 38-L/CTN Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm
Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất năm 1994

Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất năm 1994

Số hiệu: 37-L/CTNNgày ban hành: 14 tháng 10 năm 1994 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 37-L/CTN Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm
Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam năm 1994

Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam năm 1994

Số hiệu: 37-L/CTNNgày ban hành: 14 tháng 10 năm 1994 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 37-L/CTN Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm
Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 1994

Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi năm 1994

Số hiệu: 36-L/CTNNgày ban hành: 31 tháng 08 năm 1994 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Lê Đức Anh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 36-L/CTN Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 1994
Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 1994

Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 1994

Số hiệu: 36-L/CTNNgày ban hành: 29 tháng 08 năm 1994 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 36-L/CTN Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm
Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước

Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" năm 1994

Số hiệu: 36-L/CTNNgày ban hành: 29 tháng 08 năm 1994 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 36-L/CTN Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất năm 1994

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất năm 1994

Số hiệu: 34-L/CTNNgày ban hành: 19 tháng 05 năm 1994 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 34-L/CTN Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm

Tin nổi bật Pháp lệnh

Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thông tư 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Mẫu hợp đồng mua bán ô tô cập nhật mới nhất 2019
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Nghị định Số: 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Thông báo Số: 2089 /TB-SCT: Về việc công bố hợp quy đối với sản phẩm dệt may theo Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ Công Thương
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera
Công văn 4267/TCHQ-TXNK phân loại mặt hàng camera

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB