Quy định

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Quy định, Trang 1Quy định về đặt bảng quảng cáo tại tòa nhà theo Luật Quảng cáo năm 2012

Quy định về đặt bảng quảng cáo tại tòa nhà theo Luật Quảng cáo năm 2012

Việc đặt biển hiệu phải tuân thủ các quy định của Luật Quảng cáo năm 2012 và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kon Tum : Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 về học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kon Tum : Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 về học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kon Tum : Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013 về học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Quy định 163/QĐ-VTLTNN năm 2010 về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Quy định 163/QĐ-VTLTNN năm 2010 về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

Số hiệu: 163/QĐ-VTLTNN Loại văn bản: Quy định Ngày ban hành: 2010-08-04 Người ký: Vũ Thị Minh Hương BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 163/QĐ-VTLTNN Hà
Quy định 287-QĐ/TW năm 2010 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (Công ty cổ phẩn, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ) do Ban Bí thư ban hành

Quy định 287-QĐ/TW năm 2010 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (Công ty cổ phẩn, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ) do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 287-QĐ/TWNgày ban hành: 08 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quy định Người ký: Trương Tấn Sang BAN BÍ THƯ ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 287-QĐ/TW Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI
Quy định 288-QĐ/TW năm 2010 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống (gọi chung là công ty) do Ban Bí thư ban hành

Quy định 288-QĐ/TW năm 2010 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống (gọi chung là công ty) do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 288-QĐ/TWNgày ban hành: 08 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quy định Người ký: Trương Tấn Sang BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 288-QĐ/TW Hà Nội, ngày 8 tháng 2 năm 2010 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI
Quy định 284-QĐ/TW năm 2010 về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hoá, văn học, nghệ thuật do Ban Bí thư ban hành

Quy định 284-QĐ/TW năm 2010 về tiêu chuẩn, cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý lĩnh vực văn hoá, văn học, nghệ thuật do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 284-QĐ/TWNgày ban hành: 05 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quy định Người ký: Trương Tấn Sang BAN BÍ THƯ ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 284-QĐ/TW Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010 QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, CƠ CHẾ LỰA CHỌN, BỐ TRÍ
Quyết định 1987/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1987/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1987/QĐ-TTgNgày ban hành: 30 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quy định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1987/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng
Quy định 222-QĐ/TW năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy do Ban Bí thư ban hành

Quy định 222-QĐ/TW năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 222-QĐ/TWNgày ban hành: 08 tháng 05 năm 2009 Loại văn bản: Quy định Người ký: Trương Tấn Sang BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 222-QĐ/TW Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2009 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY
Quy định (bổ sung) 216-QĐ/TW năm 2009 về quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và tổ chức đảng trực thuộc ở Trung ương do Bộ Chính trị ban hành

Quy định (bổ sung) 216-QĐ/TW năm 2009 về quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và tổ chức đảng trực thuộc ở Trung ương do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 216-QĐ/TWNgày ban hành: 01 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quy định Người ký: Trương Tấn Sang BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 216-QĐ/TW Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2009 QUY ĐỊNH (BỔ SUNG) VỀ QUAN HỆ LÃNH ĐẠO, CHỈ
Quy định 215-QĐ/TW năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương do Ban Bí thư ban hành

Quy định 215-QĐ/TW năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 215-QĐ/TWNgày ban hành: 26 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Quy định Người ký: *** BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 215-QĐ/TW Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2009 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ĐẢNG ỦY
Quy định 1005/2008 về thiết lập một hệ thống trong cộng đồng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, sửa đổi quy định (EEC) 2847/93, (EC) 1936/2001 và (EC) 601/2004, bãi bỏ quy định (EC) 1093/94 và (EC) 1447/1999 do Hội đồng Liên minh Châu Âu ban hành

Quy định 1005/2008 về thiết lập một hệ thống trong cộng đồng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, sửa đổi quy định (EEC) 2847/93, (EC) 1936/2001 và (EC) 601/2004, bãi bỏ quy định (EC) 1093/94 và (EC) 1447/1999 do Hội đồng Liên minh Châu Âu ban hành

Số hiệu: 1005/2008Ngày ban hành: 29 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Quy định Người ký: M. Barnier QUY ĐỊNH QUY ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG (EC) SỐ 1005/2008 NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 2008 THIẾT LẬP MỘT HỆ THỐNG TRONG CỘNG ĐỒNG NHẰM PHÒNG NGỪA, NGĂN CHẶN VÀ XÓA BỎ
Quy định 171-QĐ/TW năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng do Ban Bí thư ban hành

Quy định 171-QĐ/TW năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 171-QĐ/TWNgày ban hành: 27 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Quy định Người ký: Trương Tấn Sang BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 171-QĐ/TW Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2008 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ,
Quy định 169-QĐ/TW năm 2008 về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp do Ban Bí thư ban hành

Quy định 169-QĐ/TW năm 2008 về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 169-QĐ/TWNgày ban hành: 24 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Quy định Người ký: Trương Tấn Sang BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 169-QĐ/TW Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2008 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI
Quy định 115-QĐ/TW năm 2007 về những điều đảng viên không được làm do Bộ Chính trị ban hành

Quy định 115-QĐ/TW năm 2007 về những điều đảng viên không được làm do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 115-QĐ/TWNgày ban hành: 07 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quy định Người ký: Trương Tấn Sang BỘ CHÍNH TRỊ ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 115-QĐ/TW Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007 QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM
Quy định 94/QĐ-TW năm 2007 về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Bộ Chính trị ban hành

Quy định 94/QĐ-TW năm 2007 về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 94/QĐ-TWNgày ban hành: 15 tháng 10 năm 2007 Loại văn bản: Quy định Người ký: Trương Tấn Sang BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 94/QĐ-TW Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2007 QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊN VI PHẠM Căn

Tin nổi bật Quy định

Mẫu hợp đồng thuê xe ôtô
Mẫu hợp đồng thuê xe ôtô
Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy
Mẫu giấy ủy quyền sử dụng xe máy
Mẫu hợp đồng cho thuê xe
Mẫu hợp đồng cho thuê xe
Mẫu hợp đồng ủy quyền bán nhà ở
Mẫu hợp đồng ủy quyền bán nhà ở
Mẫu hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư
Mẫu hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư
Mẫu hợp đồng thuê nhà làm trụ sở công ty
Mẫu hợp đồng thuê nhà làm trụ sở công ty
Quy định, Văn Bản Mua Bán Nhanh, Trang 1 Quy định, Văn Bản Mua Bán Nhanh, Trang 1
Ẩn

VINADESIGN PHALCON WEB