Chỉ thị

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Chỉ thị, Trang 5
Chỉ thị 3634/CT-BNN-TY năm 2011 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh; kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, sản phẩm động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chỉ thị 3634/CT-BNN-TY năm 2011 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh; kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, sản phẩm động vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3634/CT-BNN-TYNgày ban hành: 09 tháng 12 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Diệp Kỉnh Tần BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3634/CT-BNN-TY
Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2011 về tăng cường công tác quản lý đầu tư, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2011 về tăng cường công tác quản lý đầu tư, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 28/CT-UBNDNgày ban hành: 23 tháng 11 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Đình Thọ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 28/CT-UBND Thanh Hóa, ngày
Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2011 chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2011 chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 15/CT-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Vũ Hồng Khanh UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 15/CT-UBND Hà Nội,
Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2011 chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2011 chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 15/CT-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Vũ Hồng Khanh UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 15/CT-UBND Hà Nội,
Chỉ thị 3101/CT-BNN-VP năm 2011 về tăng cường thực hiện giải pháp trọng tâm đảm bảo an toàn giao thông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chỉ thị 3101/CT-BNN-VP năm 2011 về tăng cường thực hiện giải pháp trọng tâm đảm bảo an toàn giao thông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3101/CT-BNN-VPNgày ban hành: 27 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Cao Đức Phát BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3101/CT-BNN-VP
Chỉ thị 3101/CT-BNN-VP năm 2011 về tăng cường thực hiện giải pháp trọng tâm đảm bảo an toàn giao thông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chỉ thị 3101/CT-BNN-VP năm 2011 về tăng cường thực hiện giải pháp trọng tâm đảm bảo an toàn giao thông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3101/CT-BNN-VPNgày ban hành: 27 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Cao Đức Phát BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3101/CT-BNN-VP
Chỉ thị 32/2011/CT-UBND về tăng cường biện pháp thực hiện công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 32/2011/CT-UBND về tăng cường biện pháp thực hiện công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 32/2011/CT-UBNDNgày ban hành: 21 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Hoàng Quân ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Chỉ thị 08/CT-BGTVT năm 2011 tiếp tục đẩy mạnh công tác vì sự tiến bộ phụ nữ trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chỉ thị 08/CT-BGTVT năm 2011 tiếp tục đẩy mạnh công tác vì sự tiến bộ phụ nữ trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 08/CT-BGTVTNgày ban hành: 17 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Đinh La Thăng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 17 tháng
Chỉ thị 1618/CT-KTNN năm 2011 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ và nâng cao chất lượng kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chỉ thị 1618/CT-KTNN năm 2011 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ và nâng cao chất lượng kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1618/CT-KTNNNgày ban hành: 17 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Đinh Tiến Dũng KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1618/CT-KTNN Hà Nội, ngày 17
Chỉ thị 1618/CT-KTNN năm 2011 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ và nâng cao chất lượng kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chỉ thị 1618/CT-KTNN năm 2011 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ và nâng cao chất lượng kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1618/CT-KTNNNgày ban hành: 17 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Đinh Tiến Dũng KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1618/CT-KTNN Hà Nội, ngày 17
Chỉ thị 08/CT-BGTVT năm 2011 tiếp tục đẩy mạnh công tác vì sự tiến bộ phụ nữ trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chỉ thị 08/CT-BGTVT năm 2011 tiếp tục đẩy mạnh công tác vì sự tiến bộ phụ nữ trong ngành giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 08/CT-BGTVTNgày ban hành: 17 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Đinh La Thăng BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 17 tháng
Chỉ thị 2783/CT-BNN-TY năm 2011 đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm dịp cuối năm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chỉ thị 2783/CT-BNN-TY năm 2011 đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm dịp cuối năm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2783/CT-BNN-TYNgày ban hành: 27 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Diệp Kỉnh Tần BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2783/CT-BNN-TY
Chỉ thị 1617/CT-TTg năm 2011 về tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chỉ thị 1617/CT-TTg năm 2011 về tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1617/CT-TTgNgày ban hành: 19 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1617/CT-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng
Chỉ thị 1617/CT-TTg năm 2011 về tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chỉ thị 1617/CT-TTg năm 2011 về tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1617/CT-TTgNgày ban hành: 19 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Tấn Dũng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1617/CT-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng
Chỉ thị 152/CT-BVHTTDL năm 2011 về tổ chức triển khai Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chỉ thị 152/CT-BVHTTDL năm 2011 về tổ chức triển khai Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 152/CT-BVHTTDLNgày ban hành: 09 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hoàng Tuấn Anh BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 152/CT-BVHTTDL Hà

Tin nổi bật Chỉ thị

Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB