Lệnh

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Lệnh, Trang 2
Lệnh công bố Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009

Lệnh công bố Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009

Số hiệu: 12/2009/L-CTNNgày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 12/2009/L-CTN Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm
Lệnh công bố Luật di sản văn hóa sửa đổi năm 2009

Lệnh công bố Luật di sản văn hóa sửa đổi năm 2009

Số hiệu: 08/2009/L-CTNNgày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 08/2009/L-CTN Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm
Lệnh công bố Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2009

Lệnh công bố Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2009

Số hiệu: 13/2009/L-CTNNgày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 13/2009/L-CTN Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm
Lệnh công bố Luật lý lịch tư pháp 2009

Lệnh công bố Luật lý lịch tư pháp 2009

Số hiệu: 04/2009/L-CTNNgày ban hành: 29 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 04/2009/L-CTN Hà Nội, ngày 29
Lệnh công bố Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009

Lệnh công bố Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án năm 2009

Số hiệu: 03/2009/L-CTNNgày ban hành: 13 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số 03/2009/L-CTN Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2009
Lệnh công bố Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự sửa đổi năm 2009

Lệnh công bố Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự sửa đổi năm 2009

Số hiệu: 02/2009/L-CTNNgày ban hành: 06 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 02/2009/L-CTN Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm
Lệnh công bố Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển 2008

Lệnh công bố Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển 2008

Số hiệu: 17/2008/L-CTNNgày ban hành: 10 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 17/2008/L-CTN Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2008
Lệnh công bố Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 2008

Lệnh công bố Luật trưng mua, trưng dụng tài sản 2008

Số hiệu: 10/2008/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10/2008/L-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2008
Lệnh công bố Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam 2008

Lệnh công bố Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam 2008

Số hiệu: 01/2008/L-CTNNgày ban hành: 05 tháng 02 năm 2008 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 01/2008/L-CTN Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm
Lệnh công bố Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng 2008

Lệnh công bố Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng 2008

Số hiệu: 02/2008/L-CTNNgày ban hành: 05 tháng 02 năm 2008 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 02/2008/L-CTN Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm
Lệnh công bố Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007

Lệnh công bố Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007

Số hiệu: 11/2007/L-CTNNgày ban hành: 05 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 11/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm
Lệnh công bố Luật tương trợ tư pháp 2007

Lệnh công bố Luật tương trợ tư pháp 2007

Số hiệu: 17/2007/L-CTNNgày ban hành: 05 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 17/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm
Lệnh công bố Luật thuế thu nhập cá nhân 2007

Lệnh công bố Luật thuế thu nhập cá nhân 2007

Số hiệu: 13/2007/L-CTNNgày ban hành: 05 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 13/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm
Lệnh công bố Luật hóa chất 2007

Lệnh công bố Luật hóa chất 2007

Số hiệu: 15/2007/L-CTNNgày ban hành: 05 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 15/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm
Lệnh công bố Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

Lệnh công bố Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

Số hiệu: 14/2007/L-CTNNgày ban hành: 05 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 14/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm

Tin nổi bật Lệnh

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB