Lệnh

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Lệnh, Trang 3
Lệnh công bố Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007

Lệnh công bố Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007

Số hiệu: 12/2007/L-CTNNgày ban hành: 05 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 12/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm
Lệnh công bố Luật đặc xá 2007

Lệnh công bố Luật đặc xá 2007

Số hiệu: 16/2007/L-CTNNgày ban hành: 05 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 16/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm
Lệnh công bố Pháp lệnh thi hành án phạt tù năm 2007

Lệnh công bố Pháp lệnh thi hành án phạt tù năm 2007

Số hiệu: 10/2007/L-CTNNgày ban hành: 02 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 10/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007
Lệnh công bố Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2007

Lệnh công bố Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2007

Số hiệu: 08/2007/L-CTNNgày ban hành: 17 tháng 08 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 08/2007/L-CTN Hà Nội , ngày 17 tháng 08 năm 2007
Lệnh công bố Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia năm 2007

Lệnh công bố Pháp lệnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia năm 2007

Số hiệu: 04/2007/L-CTNNgày ban hành: 30 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 04/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm
Lệnh công bố Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

Lệnh công bố Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

Số hiệu: 06/2007/L-CTNNgày ban hành: 30 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------- Số: 06/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm
Lệnh công bố Pháp lệnh ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế năm 2007

Lệnh công bố Pháp lệnh ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế năm 2007

Số hiệu: 05/2007/L-CTNNgày ban hành: 30 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 05/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 30 tháng 04 năm
Lệnh công bố Luật sửa đổi điều 73 của Luật tổ chức Quốc hội năm 2007

Lệnh công bố Luật sửa đổi điều 73 của Luật tổ chức Quốc hội năm 2007

Số hiệu: 03/2007/L-CTNNgày ban hành: 11 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 03/2007/L-CTN Hà Nội ngày 11 tháng 4 năm 2007
Lệnh công bố Luật sửa đổi Điều 73 của Bộ luật lao động năm 2007

Lệnh công bố Luật sửa đổi Điều 73 của Bộ luật lao động năm 2007

Số hiệu: 02/2007/L-CTNNgày ban hành: 11 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 02/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm
Lệnh công bố Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2007

Lệnh công bố Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2007

Số hiệu: 01/2007/L-CTNNgày ban hành: 21 tháng 03 năm 2007 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/2007/L-CTN Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm
Lệnh công bố Luật đê điều 2006

Lệnh công bố Luật đê điều 2006

Số hiệu: 24/2006/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 24/2006/L-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm
Lệnh công bố Luật bình đẳng giới 2006

Lệnh công bố Luật bình đẳng giới 2006

Số hiệu: 18/2006/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 18/2006/L-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2006
Lệnh công bố Luật cư trú 2006

Lệnh công bố Luật cư trú 2006

Số hiệu: 26/2006/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 26/2006/L-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm
Lệnh công bố Bộ luật lao động sửa đổi năm 2006

Lệnh công bố Bộ luật lao động sửa đổi năm 2006

Số hiệu: 19/2006/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 19/2006/L-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm
Lệnh công bố Luật dạy nghề 2006

Lệnh công bố Luật dạy nghề 2006

Số hiệu: 21/2006/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 21/2006/L-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm

Tin nổi bật Lệnh

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB