Lệnh

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Lệnh, Trang 4
Lệnh công bố Luật thể dục, thể thao 2006

Lệnh công bố Luật thể dục, thể thao 2006

Số hiệu: 22/2006/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 22/2006/L-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm
Lệnh công bố Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006

Lệnh công bố Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006

Số hiệu: 17/2006/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 17/2006/L-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm
Lệnh công bố Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2006

Lệnh công bố Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2006

Số hiệu: 16/2006/L-CTNNgày ban hành: 06 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 16/2006/L-CTN Hà Nội , ngày 06 tháng 12 năm 2006
Lệnh công bố Nghị quyết về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng năm 2006

Lệnh công bố Nghị quyết về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng năm 2006

Số hiệu: 15/2006/L-CTNNgày ban hành: 01 tháng 09 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 15/2006/L-CTN Hà Nội , ngày 01 tháng 09 năm 2006
Lệnh công bố Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/07/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Lệnh công bố Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/07/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Số hiệu: 14/2006/L-CTNNgày ban hành: 09 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 14/2006/L-CTN Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2006
Lệnh công bố Luật chứng khoán 2006

Lệnh công bố Luật chứng khoán 2006

Số hiệu: 12/2006/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 12/2006/L-CTN Hà Nội , ngày 12 tháng 07 năm 2006
Lệnh công bố Luật điện ảnh 2006

Lệnh công bố Luật điện ảnh 2006

Số hiệu: 03/2006/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 03/2006/L-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2006
Lệnh công bố Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006

Lệnh công bố Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006

Số hiệu: 08/2006/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 08/2006/L-CTN Hà Nội , ngày 12 tháng 07 năm 2006
Lệnh công bố Luật bảo hiểm xã hội 2006

Lệnh công bố Luật bảo hiểm xã hội 2006

Số hiệu: 13/2006/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******* Số: 13/2006/L-CTN Hà Nội , ngày 12 tháng 07 năm 2006
Lệnh công bố Luật kinh doanh bất động sản năm 2006

Lệnh công bố Luật kinh doanh bất động sản năm 2006

Số hiệu: 04/2006/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 04/2006/L-CTN Hà Nội , ngày 12 tháng 07 năm 2006
Lệnh công bố Luật công nghệ thông tin 2006

Lệnh công bố Luật công nghệ thông tin 2006

Số hiệu: 09/2006/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 09/2006/L-CTN Hà Nội , ngày 12 tháng 07 năm 2006
Lệnh công bố Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006

Lệnh công bố Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006

Số hiệu: 05/2006/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******* Số: 05/2006/L-CTN Hà Nội , ngày 12 tháng 07 năm 2006
Lệnh công bố Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006

Lệnh công bố Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006

Số hiệu: 10/2006/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 10/2006/L-CTN Hà Nội , ngày 12 tháng 07 năm 2006
Lệnh công bố Luật luật sư năm 2006

Lệnh công bố Luật luật sư năm 2006

Số hiệu: 06/2006/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 06/2006/L-CTN Hà Nội , ngày 12 tháng 07 năm 2006
Lệnh công bố Luật trợ giúp pháp lý 2006

Lệnh công bố Luật trợ giúp pháp lý 2006

Số hiệu: 11/2006/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 11/2006/L-CTN Hà Nội , ngày 12 tháng 07 năm 2006

Tin nổi bật Lệnh

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB