Lệnh

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Lệnh, Trang 5
Lệnh công bố Nghị quyết thi hành Luật luật sư 2006

Lệnh công bố Nghị quyết thi hành Luật luật sư 2006

Số hiệu: 07/2006/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Nguyễn Minh Triết CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 07/2006/L-CTN Hà Nội , ngày 12 tháng 07 năm 2006
Lệnh công bố Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính sửa đổi năm 2006

Lệnh công bố Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính sửa đổi năm 2006

Số hiệu: 01/2006/L-CTNNgày ban hành: 18 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 01/2006/L-CTN Hà Nội , ngày 18 tháng 04 năm 2006 LỆNH
Lệnh công bố Nghị quyết về việc chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích

Lệnh công bố Nghị quyết về việc chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích

Số hiệu: 02/2006/L-CTNNgày ban hành: 18 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 02/2006/L-CTN Hà Nội , ngày 18 tháng 04 năm 2006
Lệnh công bố Pháp lệnh cựu chiến binh năm 2005

Lệnh công bố Pháp lệnh cựu chiến binh năm 2005

Số hiệu: 19/2005/L-CTNNgày ban hành: 18 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 19/2005/L-CTN Hà Nội , ngày 18 tháng 10 năm 2005
Lệnh công bố Pháp lệnh Cảnh vệ 2005

Lệnh công bố Pháp lệnh Cảnh vệ 2005

Số hiệu: 01/2005/L-CTNNgày ban hành: 14 tháng 04 năm 2005 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 01/2005/L-CTN Hà Nội , ngày 14 tháng 04 năm 2005
Lệnh công bố Luật an ninh quốc gia năm 2004

Lệnh công bố Luật an ninh quốc gia năm 2004

Số hiệu: 28/2004/L/CTNNgày ban hành: 14 tháng 12 năm 2004 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương Chủ tịch n CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –
Lệnh công bố Luật Điện lực 2004

Lệnh công bố Luật Điện lực 2004

Số hiệu: 24/2004/L-CTNNgày ban hành: 14 tháng 12 năm 2004 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 24/2004/L-CTN Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2004
Lệnh công bố Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004

Lệnh công bố Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004

Số hiệu: 25/2004/L/CTNNgày ban hành: 14 tháng 12 năm 2004 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương VINANET - VAN BAN LUAT CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 25/2004/L/CTN Hà Nội, ngày 14
Lệnh công bố Luật Xuất bản năm 2004

Lệnh công bố Luật Xuất bản năm 2004

Số hiệu: 26/2004/L-CTNNgày ban hành: 14 tháng 12 năm 2004 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 26/2004/L-CTN Hà Nội , ngày 14 tháng 12 năm 2004
Lệnh công bố Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004

Lệnh công bố Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004

Số hiệu: 27/2004/L/CTNNgày ban hành: 14 tháng 12 năm 2004 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương Chủ tịch n CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 27/2004/L/CTN Hà Nội, ngày 14 tháng 12
Lệnh công bố Pháp lệnh Dân quân tự vệ 2004

Lệnh công bố Pháp lệnh Dân quân tự vệ 2004

Số hiệu: 07/2004/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------- Số: 07/2004/L-CTN Hà Nội , Ngày 12 tháng 05 năm 2004
Lệnh công bố Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam 2004

Lệnh công bố Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam 2004

Số hiệu: 08/2004/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số 08/2004/L-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2004 LỆNH
Lệnh công bố Pháp lệnh Dự trữ quốc gia 2004

Lệnh công bố Pháp lệnh Dự trữ quốc gia 2004

Số hiệu: 05/2004/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------- Số: 05/2004/L-CTN Hà Nội , Ngày 12 tháng 05 năm 2004
Lệnh công bố Pháp lệnh Thú y 2004

Lệnh công bố Pháp lệnh Thú y 2004

Số hiệu: 06/2004/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 05 năm 2004 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------- Số: 06/2004/L-CTN Hà Nội , Ngày 12 tháng 05 năm 2004
Lệnh công bố Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao sửa đổi năm 2004

Lệnh công bố Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao sửa đổi năm 2004

Số hiệu: 02/2004/L-CTNNgày ban hành: 05 tháng 04 năm 2004 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 02/2004/L-CTN Hà Nội , ngày 05 tháng 04 năm 2004

Tin nổi bật Lệnh

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB