Lệnh

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Lệnh, Trang 6
Lệnh công bố Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004

Lệnh công bố Pháp lệnh Giống cây trồng năm 2004

Số hiệu: 03/2004/L-CTNNgày ban hành: 05 tháng 04 năm 2004 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 03/2004/L-CTN Hà Nội , ngày 05 tháng 04 năm 2004
Lệnh công bố Pháp lệnh Giống vật nuôi 2004

Lệnh công bố Pháp lệnh Giống vật nuôi 2004

Số hiệu: 04/2004/L-CTNNgày ban hành: 05 tháng 04 năm 2004 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 04/2004/L-CTN Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2004
Lệnh công bố Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004

Lệnh công bố Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004

Số hiệu: 01/2004/L-CTNNgày ban hành: 28 tháng 01 năm 2004 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 01/2004/L-CTN Hà Nội , ngày 28 tháng 01 năm 2004
Lệnh công bố Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003

Lệnh công bố Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003

Số hiệu: 24/2003/L-CTNNgày ban hành: 10 tháng 12 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 24/2003/L-CTN Hà Nội , ngày 10 tháng 12 năm 2003 LỆNH VỀ
Lệnh công bố Luật Thủy sản 2003

Lệnh công bố Luật Thủy sản 2003

Số hiệu: 27/2003/L-CTNNgày ban hành: 10 tháng 12 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 27/2003/L-CTN Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2003 LỆNH
Lệnh công bố Bộ luật tố tụng hình sự 2003

Lệnh công bố Bộ luật tố tụng hình sự 2003

Số hiệu: 29/2003/L-CTNNgày ban hành: 10 tháng 12 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 29/2003/L-CTN Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2003 LỆNH
Lệnh công bố Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003

Lệnh công bố Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003

Số hiệu: 25/2003/L-CTNNgày ban hành: 10 tháng 12 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 25/2003/L-CTN Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2003 LỆNH
Lệnh công bố Nghị quyết về thi hành Bộ luật tố tụng hình sự 2003

Lệnh công bố Nghị quyết về thi hành Bộ luật tố tụng hình sự 2003

Số hiệu: 30/2003/L-CTNNgày ban hành: 10 tháng 12 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 30/2003/L-CTN Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2003 LỆNH
Lệnh công bố Luật Hợp tác xã năm 2003

Lệnh công bố Luật Hợp tác xã năm 2003

Số hiệu: 28/2003/L-CTNNgày ban hành: 10 tháng 12 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 28/2003/L-CTN Hà Nội , ngày 10 tháng 12 năm 2003
Lệnh công bố Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003

Lệnh công bố Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003

Số hiệu: 21/2003/L-CTNNgày ban hành: 10 tháng 12 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 21/2003/L-CTN Hà Nội , ngày 10 tháng 12 năm 2003
Lệnh công bố Luật đất đai 2003

Lệnh công bố Luật đất đai 2003

Số hiệu: 23/2003/L-CTNNgày ban hành: 10 tháng 12 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 23/2003/L-CTN Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2003 LỆNH
Lệnh công bố Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003

Lệnh công bố Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003

Số hiệu: 22/2003/L-CTNNgày ban hành: 10 tháng 12 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 22/2003/L-CTN Hà Nội , ngày 10 tháng 12 năm 2003
Lệnh công bố Luật xây dựng 2003

Lệnh công bố Luật xây dựng 2003

Số hiệu: 26/2003/L-CTNNgày ban hành: 10 tháng 12 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 26/2003/L-CTN Hà Nội , ngày 10 tháng 12 năm 2003
Lệnh công bố Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm 2003

Lệnh công bố Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm 2003

Số hiệu: 20/2003/L-CTNNgày ban hành: 07 tháng 08 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 20/2003/L-CTN Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2003 LỆNH
Lệnh công bố Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi năm 2003

Lệnh công bố Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi năm 2003

Số hiệu: 17/2003/L-CTNNgày ban hành: 26 tháng 06 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 17/2003/L-CTN Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2003 LỆNH

Tin nổi bật Lệnh

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB