Lệnh

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Lệnh, Trang 7
Lệnh công bố Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003

Lệnh công bố Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003

Số hiệu: 18/2003/L-CTNNgày ban hành: 26 tháng 06 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 18/2003/L-CTN Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2003 LỆNH
Lệnh công bố Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi năm 2003

Lệnh công bố Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi năm 2003

Số hiệu: 19/2003/L-CTNNgày ban hành: 26 tháng 06 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 19/2003/L-CTN Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2003 LỆNH
Lệnh công bố Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003

Lệnh công bố Luật hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2003

Số hiệu: 14/2003/L-CTNNgày ban hành: 26 tháng 06 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 14/2003/L-CTN Hà Nội , ngày 26 tháng 06 năm 2003
Lệnh công bố Luật kế toán 2003

Lệnh công bố Luật kế toán 2003

Số hiệu: 12/2003/L-CTNNgày ban hành: 26 tháng 06 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 12/2003/L-CTN Hà Nội , ngày 26 tháng 06 năm 2003
Lệnh công bố Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2003

Lệnh công bố Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2003

Số hiệu: 16/2003/L-CTNNgày ban hành: 26 tháng 06 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 16/2003/L-CTN Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2003 LỆNH
Lệnh công bố Luật Thống kê 2003

Lệnh công bố Luật Thống kê 2003

Số hiệu: 13/2003/L-CTNNgày ban hành: 26 tháng 06 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 13/2003/L-CTN Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2003 LỆNH
Lệnh công bố Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003

Lệnh công bố Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003

Số hiệu: 11/2003/L-CTNNgày ban hành: 08 tháng 05 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 11/2003/L-CTN Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2003 LỆNH
Lệnh công bố Pháp lệnh phòng, chống mại dâm 2003

Lệnh công bố Pháp lệnh phòng, chống mại dâm 2003

Số hiệu: 10/2003/L-CTNNgày ban hành: 31 tháng 03 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------- Số: 10/2003/L-CTN Hà Nội , Ngày 31 tháng 03 năm 2003
Lệnh công bố Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội  quy định tổng biên chế và số lượng Thẩm phán của các Toà án nhân dân địa phương năm 2003

Lệnh công bố Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định tổng biên chế và số lượng Thẩm phán của các Toà án nhân dân địa phương năm 2003

Số hiệu: 05/2003/L-CTNNgày ban hành: 10 tháng 03 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 05/2003/L-CTN Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2003 LỆNH
Lệnh công bố Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân năm 2003

Lệnh công bố Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân năm 2003

Số hiệu: 07/2003/L-CTNNgày ban hành: 10 tháng 03 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 07/2003/L-CTN Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2003 LỆNH
Lệnh công bố Nghị quyết của uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bộ máy giúp việc của Toà án nhân dân tối cao năm 2003

Lệnh công bố Nghị quyết của uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bộ máy giúp việc của Toà án nhân dân tối cao năm 2003

Số hiệu: 02/2003/L-CTNNgày ban hành: 10 tháng 03 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 02/2003/L-CTN Hà Nội , ngày 10 tháng 03 năm 2003
Lệnh công bố Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003

Lệnh công bố Pháp lệnh trọng tài thương mại 2003

Số hiệu: 08/2003/L-CTNNgày ban hành: 10 tháng 03 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 08/2003/L-CTN Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2003 LỆNH
Lệnh công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định tổng biên chế và số lượng Thẩm phán của Toà án nhân dân tối cao năm 2003

Lệnh công bố Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định tổng biên chế và số lượng Thẩm phán của Toà án nhân dân tối cao năm 2003

Số hiệu: 03/2003/L-CTNNgày ban hành: 10 tháng 03 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 03/2003/L-CTN Hà Nội , ngày 10 tháng 03 năm 2003
Lệnh công bố Pháp lệnh động viên công nghiệp 2003

Lệnh công bố Pháp lệnh động viên công nghiệp 2003

Số hiệu: 09/2003/L-CTNNgày ban hành: 10 tháng 03 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 09/2003/L-CTN Hà Nội , ngày 10 tháng 03 năm 2003
Lệnh công bố Nghị quyết phê chuẩn bộ máy giúp việc của các Toà án nhân dân địa phương của Uỷ ban thường vụ Quốc hội năm 2003

Lệnh công bố Nghị quyết phê chuẩn bộ máy giúp việc của các Toà án nhân dân địa phương của Uỷ ban thường vụ Quốc hội năm 2003

Số hiệu: 04/2003/L-CTNNgày ban hành: 10 tháng 03 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 04/2003/L-CTN Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2003 LỆNH VỀ

Tin nổi bật Lệnh

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB