Lệnh

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Lệnh, Trang 8
Lệnh công bố Pháp lệnh dân số 2003

Lệnh công bố Pháp lệnh dân số 2003

Số hiệu: 01/2003/L/CTNNgày ban hành: 22 tháng 01 năm 2003 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 01/2003/L/CTN Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2003 LỆNH
Lệnh công bố Luật ngân sách nhà nước 2002

Lệnh công bố Luật ngân sách nhà nước 2002

Số hiệu: 21/2002/L-CTNNgày ban hành: 27 tháng 12 năm 2002 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 21/2002/L-CTN Hà Nội , ngày 27 tháng 12 năm 2002
Lệnh công bố Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2002

Lệnh công bố Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2002

Số hiệu: 22/2002/L-CTNNgày ban hành: 27 tháng 12 năm 2002 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 22/2002/L-CTN Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2002 LỆNH
Lệnh công bố Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự 2002

Lệnh công bố Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự 2002

Số hiệu: 19/2002/L-CTNNgày ban hành: 15 tháng 11 năm 2002 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 19/2002/L-CTN Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2002 LỆNH
Lệnh công bố Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự 2002

Lệnh công bố Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự 2002

Số hiệu: 20/2002/L-CTNNgày ban hành: 15 tháng 11 năm 2002 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 20/2002/L-CTN Hà Nội , ngày 15 tháng 11 năm 2002
Lệnh công bố Pháp lệnh sửa đổi điều 22 và điều 23 của Pháp lệnh, ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 2002

Lệnh công bố Pháp lệnh sửa đổi điều 22 và điều 23 của Pháp lệnh, ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 2002

Số hiệu: 15/2002/L/CTNNgày ban hành: 11 tháng 10 năm 2002 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương Chủ tịch n CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số: 15/2002/L/CTN Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm
Lệnh công bố Pháp lệnh sửa đổi Điều 22 và Điều 23 Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 2002

Lệnh công bố Pháp lệnh sửa đổi Điều 22 và Điều 23 Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 2002

Số hiệu: 16/2002/L/CTNNgày ban hành: 11 tháng 10 năm 2002 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương No tile CHỦ TỊCH NƯỚC***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******* Số: 16/2002/L/CTN Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm
Lệnh công bố Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002

Lệnh công bố Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002

Số hiệu: 17/2002/L-CTNNgày ban hành: 11 tháng 10 năm 2002 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 17/2002/L-CTN Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2002 LỆNH
Lệnh công bố Nghị quyết quy định thi hành Pháp lệnh Thẩm phán và hội thẩm Tòa án nhân dân, Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002

Lệnh công bố Nghị quyết quy định thi hành Pháp lệnh Thẩm phán và hội thẩm Tòa án nhân dân, Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 2002

Số hiệu: 18/2002/L-CTNNgày ban hành: 11 tháng 10 năm 2002 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------- Số: 18/2002/L-CTN Hà Nội , Ngày 11 tháng 10 năm 2002
Lệnh công bố Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 2002

Lệnh công bố Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 2002

Số hiệu: 14/2002/L-CTNNgày ban hành: 16 tháng 07 năm 2002 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 14/2002/L-CTN Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2002 LỆNH
Lệnh công bố Pháp lệnh bưu chính, viễn thông năm 2002

Lệnh công bố Pháp lệnh bưu chính, viễn thông năm 2002

Số hiệu: 13/2002/L/CTNNgày ban hành: 07 tháng 06 năm 2002 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương No tile CHỦ TỊCH NƯỚC***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******* Số: 13/2002/L/CTN Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm
Lệnh công bố Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam 2002

Lệnh công bố Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam 2002

Số hiệu: 12/2002/L-CTNNgày ban hành: 07 tháng 06 năm 2002 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 12/2002/L-CTN Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2002 LỆNH
Lệnh công bố Pháp lệnh về Đối xử tối huệ quốc và Đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế năm 2002

Lệnh công bố Pháp lệnh về Đối xử tối huệ quốc và Đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế năm 2002

Số hiệu: 11/2002/L-CTNNgày ban hành: 07 tháng 06 năm 2002 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 11/2002/L-CTN Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2002 LỆNH
Lệnh công bố Pháp lệnh giá 2002

Lệnh công bố Pháp lệnh giá 2002

Số hiệu: 10/2002/L-CTNNgày ban hành: 08 tháng 05 năm 2002 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* SỐ 10/2002/L-CTN Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2002 LỆNH
Lệnh công bố Nghị quyết thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2002

Lệnh công bố Nghị quyết thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2002

Số hiệu: 05/2002/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 04 năm 2002 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 05/2002/L-CTN Hà Nội , ngày 12 tháng 04 năm 2002

Tin nổi bật Lệnh

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB