Lệnh

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Lệnh, Trang 9
Lệnh công bố Luật Tổ chức Toà án nhân dân 2002

Lệnh công bố Luật Tổ chức Toà án nhân dân 2002

Số hiệu: 06/2002/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 04 năm 2002 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 06/2002/L-CTN Hà Nội , ngày 12 tháng 04 năm 2002
Lệnh công bố Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 2002

Lệnh công bố Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân 2002

Số hiệu: 07/2002/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 04 năm 2002 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 07/2002/L-CTN Hà Nội , ngày 12 tháng 04 năm 2002
Lệnh công bố Bộ Luật Lao động sửa đổi 2002

Lệnh công bố Bộ Luật Lao động sửa đổi 2002

Số hiệu: 08/2002/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 04 năm 2002 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 08/2002/L-CTN Hà Nội , ngày 12 tháng 04 năm 2002
Lệnh công bố Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa X năm 2002

Lệnh công bố Nghị quyết kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa X năm 2002

Số hiệu: 09/2002/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 04 năm 2002 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 09/2002/L-CTN Hà Nội , ngày 12 tháng 04 năm 2002
Lệnh công bố Luật bầu cử đại biểu Quốc hội sửa đổi năm 2001

Lệnh công bố Luật bầu cử đại biểu Quốc hội sửa đổi năm 2001

Số hiệu: 03/2002/L-CTNNgày ban hành: 07 tháng 01 năm 2002 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 03/2002/L-CTN Hà Nội , ngày 07 tháng 01 năm 2002
Lệnh công bố Luật tổ chức Chính phủ năm 2002

Lệnh công bố Luật tổ chức Chính phủ năm 2002

Số hiệu: 04/2002/L-CTNNgày ban hành: 07 tháng 01 năm 2002 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 04/2002/L-CTN Hà Nội , ngày 07 tháng 01 năm 2002
Lệnh công bố Nghị quyết năm 2001 sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992

Lệnh công bố Nghị quyết năm 2001 sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992

Số hiệu: 01/2002/L-CTNNgày ban hành: 07 tháng 01 năm 2002 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương HiÕn ph¸p CHỦ TỊCH NƯỚC***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******* Số: 01/2002/L-CTN Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm
Lệnh công bố Luật tổ chức Quốc hội năm 2002

Lệnh công bố Luật tổ chức Quốc hội năm 2002

Số hiệu: 02/2002/L-CTNNgày ban hành: 07 tháng 01 năm 2002 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 02/2002/L-CTN Hà Nội , ngày 07 tháng 01 năm 2002
Lệnh công bố Nghị quyết 48/2001/QH10 phê chuẩn

Lệnh công bố Nghị quyết 48/2001/QH10 phê chuẩn "Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại"

Số hiệu: 15/2001/L-CTNNgày ban hành: 04 tháng 12 năm 2001 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 15/2001/L-CTN Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2001
Lệnh công bố Pháp lệnh Quảng cáo 2001

Lệnh công bố Pháp lệnh Quảng cáo 2001

Số hiệu: 14/2001/L-CTNNgày ban hành: 30 tháng 11 năm 2001 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 14/2001/L-CTN Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2001 LỆNH
Lệnh công bố Pháp lệnh Phí và lệ phí 2001

Lệnh công bố Pháp lệnh Phí và lệ phí 2001

Số hiệu: 13/2001/L-CTNNgày ban hành: 11 tháng 09 năm 2001 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 13/2001/L-CTN Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2001 LỆNH
Lệnh công bố Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2001

Lệnh công bố Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2001

Số hiệu: 11/2001/L-CTNNgày ban hành: 08 tháng 08 năm 2001 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 11/2001/L-CTN Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2001 LỆNH
Lệnh công bố Pháp lệnh Luật sư 2001

Lệnh công bố Pháp lệnh Luật sư 2001

Số hiệu: 12/2001/L-CTNNgày ban hành: 08 tháng 08 năm 2001 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 12/2001/L-CTN Hà Nội , ngày 08 tháng 08 năm 2001
Lệnh công bố Luật Di sản văn hoá 2001

Lệnh công bố Luật Di sản văn hoá 2001

Số hiệu: 09/2001/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 07 năm 2001 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 09/2001/L-CTN Hà Nội , ngày 12 tháng 07 năm 2001
Lệnh công bố Luật Hải quan 2001

Lệnh công bố Luật Hải quan 2001

Số hiệu: 10/2001/L-CTNNgày ban hành: 12 tháng 07 năm 2001 Loại văn bản: Lệnh Người ký: Trần Đức Lương CHỦ TỊCH NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 10/2001/L-CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2001 LỆNH

Tin nổi bật Lệnh

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB