Luật

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Luật, Trang 2
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

Số hiệu: 35/2009/QH12Ngày ban hành: 18 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 35/2009/QH12 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009 LUẬT
Luật sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai năm 2009

Luật sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai năm 2009

Số hiệu: 34/2009/QH12Ngày ban hành: 18 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Luật số: 34/2009/QH12 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA
Luật Điện ảnh sửa đổi 2009

Luật Điện ảnh sửa đổi 2009

Số hiệu: 31/2009/QH12Ngày ban hành: 18 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 31/2009/QH12 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009 LUẬT SỬA
Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009

Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009

Số hiệu: 32/2009/QH12Ngày ban hành: 18 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 32/2009/QH12 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009 LUẬT SỬA
Luật Quản lý nợ công 2009

Luật Quản lý nợ công 2009

Số hiệu: 29/2009/QH12Ngày ban hành: 17 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 29/2009/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009 LUẬT
Luật Quy hoạch đô thị 2009

Luật Quy hoạch đô thị 2009

Số hiệu: 30/2009/QH12Ngày ban hành: 17 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 30/2009/QH12 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2009 LUẬT QUY
Luật năng lượng nguyên tử 2008

Luật năng lượng nguyên tử 2008

Số hiệu: 18/2008/QH12Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Luật số: 18/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm
Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

Số hiệu: 13/2008/QH12Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Luật số: 13/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008

Số hiệu: 17/2008/QH12Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Luật số: 17/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Số hiệu: 14/2008/QH12Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Luật số: 14/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm
Luật dầu khí sửa đổi 2008

Luật dầu khí sửa đổi 2008

Số hiệu: 10/2008/QH12Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Luật số: 10/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm
Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008

Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008

Số hiệu: 09/2008/QH12Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Luật số: 09/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm
Luật xuất bản sửa đổi 2008

Luật xuất bản sửa đổi 2008

Số hiệu: 12/2008/QH12Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Luật số: 12/2008/QH12 Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2008 LUẬT
Luật Hóa chất 2007

Luật Hóa chất 2007

Số hiệu: 06/2007/QH12Ngày ban hành: 21 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 06/2007/QH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007 LUẬT HÓA
Luật tương trợ tư pháp 2007

Luật tương trợ tư pháp 2007

Số hiệu: 08/2007/QH12Ngày ban hành: 21 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 08/2007/QH12 Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007 LUẬT

Tin nổi bật Luật

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB