Luật

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Luật, Trang 4
Bộ Luật lao động sửa đổi 2006

Bộ Luật lao động sửa đổi 2006

Số hiệu: 74/2006/QH11Ngày ban hành: 29 tháng 11 năm 2006 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng THU VI?N PHÁP LU?T QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************ Luật số: 74/2006/QH 11 Hà Nội, ngày
Luật Chuyển giao công nghệ 2006

Luật Chuyển giao công nghệ 2006

Số hiệu: 80/2006/QH11Ngày ban hành: 29 tháng 11 năm 2006 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************ Luật số: 80/2006/QH 11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm
Luật Luật sư 2006

Luật Luật sư 2006

Số hiệu: 65/2006/QH11Ngày ban hành: 29 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:: 65/2006/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ
Luật Điện ảnh 2006

Luật Điện ảnh 2006

Số hiệu: 62/2006/QH11Ngày ban hành: 29 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************ Luật số: 62/2006/QH 11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm
Luật Chứng khoán 2006

Luật Chứng khoán 2006

Số hiệu: 70/2006/QH11Ngày ban hành: 29 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************ Luật số: 70/2006/QH 11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm
Luật kinh doanh bất động sản 2006

Luật kinh doanh bất động sản 2006

Số hiệu: 63/2006/QH11Ngày ban hành: 29 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI *** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 63/2006/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006 QUỐC HỘI NƯỚC
Luật trợ giúp pháp lý 2006

Luật trợ giúp pháp lý 2006

Số hiệu: 69/2006/QH11Ngày ban hành: 29 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************ Số: 69/2006/QH 11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006
Luật Bảo hiểm xã hội 2006

Luật Bảo hiểm xã hội 2006

Số hiệu: 71/2006/QH11Ngày ban hành: 29 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************ Luật số: 71/2006/QH 11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm
Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006

Số hiệu: 68/2006/QH11Ngày ban hành: 29 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 68/2006/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2006 QUỐC HỘI
Luật Công nghệ thông tin 2006

Luật Công nghệ thông tin 2006

Số hiệu: 67/2006/QH11Ngày ban hành: 29 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************ Luật số: 67/2006/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 2004

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 2004

Số hiệu: 31/2004/QH11Ngày ban hành: 03 tháng 12 năm 2004 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Văn An QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 31/2004/QH11 Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004 LUẬT CỦA
Luật Điện Lực 2004

Luật Điện Lực 2004

Số hiệu: 28/2004/QH11Ngày ban hành: 03 tháng 12 năm 2004 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Văn An QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************ Luật số: 28/2004/QH 11 Hà Nội, ngày03 tháng 12 năm 2004
Luật Xuất bản 2004

Luật Xuất bản 2004

Số hiệu: 30/2004/QH11Ngày ban hành: 03 tháng 12 năm 2004 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Văn An QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 30/2004/QH11 Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004 LUẬT CỦA
Luật Khiếu nại, Tố cáo sửa đổi 2004

Luật Khiếu nại, Tố cáo sửa đổi 2004

Số hiệu: 26/2004/QH11Ngày ban hành: 15 tháng 06 năm 2004 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Văn An QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 26/2004/QH11 Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2004 LUẬT CỦA
Luật Hợp tác xã 2003

Luật Hợp tác xã 2003

Số hiệu: 18/2003/QH11Ngày ban hành: 26 tháng 11 năm 2003 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Văn An QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 18/2003/QH11 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003 LUẬT CỦA

Tin nổi bật Luật

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB