Luật

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Luật, Trang 5
Luật về Hoạt động giám sát của Quốc hội 2003

Luật về Hoạt động giám sát của Quốc hội 2003

Số hiệu: 05/2003/QH11Ngày ban hành: 17 tháng 06 năm 2003 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Văn An QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 05/2003/QH11 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2003 LUẬT CỦA
Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2003

Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi 2003

Số hiệu: 07/2003/QH11Ngày ban hành: 17 tháng 06 năm 2003 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Văn An QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 07/2003/QH11 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2003 LUẬT CỦA
Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2003

Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2003

Số hiệu: 08/2003/QH11Ngày ban hành: 17 tháng 06 năm 2003 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Văn An QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 08/2003/QH11 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2003 LUẬT CỦA
Luật Kế toán 2003

Luật Kế toán 2003

Số hiệu: 03/2003/QH11Ngày ban hành: 17 tháng 06 năm 2003 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Văn An QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 03/2003/QH11 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2003 LUẬT CỦA
Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2003

Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2003

Số hiệu: 09/2003/QH11Ngày ban hành: 17 tháng 06 năm 2003 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Văn An QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 09/2003/QH11 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2003 LUẬT CỦA
Luật Thống kê 2003

Luật Thống kê 2003

Số hiệu: 04/2003/QH11Ngày ban hành: 17 tháng 06 năm 2003 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Văn An QUỐC HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 04/2003/QH11 Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2003 LUẬT THỐNG
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi 2003

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi 2003

Số hiệu: 10/2003/QH11Ngày ban hành: 17 tháng 06 năm 2003 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Văn An QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10/2003/QH11 Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2003 LUẬT CỦA
Luật Ngân sách Nhà nước 2002

Luật Ngân sách Nhà nước 2002

Số hiệu: 01/2002/QH11Ngày ban hành: 16 tháng 12 năm 2002 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Văn An QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2002/QH11 Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2002 LUẬT CỦA
Bộ Luật Lao động sửa đổi 2002

Bộ Luật Lao động sửa đổi 2002

Số hiệu: 35/2002/QH10Ngày ban hành: 02 tháng 04 năm 2002 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Văn An QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35/2002/QH10 Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2002 LUẬT CỦA
Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội sửa đổi 2001

Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội sửa đổi 2001

Số hiệu: 31/2001/QH10Ngày ban hành: 25 tháng 12 năm 2001 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Văn An QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 31/2001/QH10 Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2001 LUẬT CỦA
Luật Tổ chức Chính phủ 2001

Luật Tổ chức Chính phủ 2001

Số hiệu: 32/2001/QH10Ngày ban hành: 25 tháng 12 năm 2001 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Văn An QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 32/2001/QH10 Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2001 LUẬT CỦA
Luật Tổ chức Quốc hội 2001

Luật Tổ chức Quốc hội 2001

Số hiệu: 30/2001/QH10Ngày ban hành: 25 tháng 12 năm 2001 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Văn An QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 30/2001/QH10 Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2001 LUẬT CỦA
Luật phòng cháy và chữa cháy 2001

Luật phòng cháy và chữa cháy 2001

Số hiệu: 27/2001/QH10Ngày ban hành: 29 tháng 06 năm 2001 Loại văn bản: Luật Người ký: Nông Đức Mạnh QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 27/2001/QH10 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2001 LUẬT CỦA
Luật Hải quan 2001

Luật Hải quan 2001

Số hiệu: 29/2001/QH10Ngày ban hành: 29 tháng 06 năm 2001 Loại văn bản: Luật Người ký: Nông Đức Mạnh QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 29/2001/QH10 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2001 LUẬT CỦA
Luật Giao thông đường bộ 2001

Luật Giao thông đường bộ 2001

Số hiệu: 26/2001/QH10Ngày ban hành: 29 tháng 06 năm 2001 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Văn An QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 26/2001/QH10 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2001 LUẬT CỦA

Tin nổi bật Luật

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB