Nghị quyết

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Nghị quyết, Trang 6
Nghị quyết 111/2010/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố thuộc tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 27 ban hành

Nghị quyết 111/2010/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố thuộc tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 27 ban hành

Số hiệu: 111/2010/NQ-HĐNDNgày ban hành: 10 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trương Quốc Tuấn HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 111/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2010 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 do Chính phủ ban hành

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2010 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 26/NQ-CPNgày ban hành: 04 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 26/NQ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010
Nghị quyết 8l/2010/NQ-HĐND về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 ban hành

Nghị quyết 8l/2010/NQ-HĐND về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 ban hành

Số hiệu: 8l/2010/NQ-HĐNDNgày ban hành: 02 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:
Nghị quyết liên tịch 1409/NQLT-BNN-CCB năm 2010 về phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Hội Cựu chiến binh Việt Nam ban hành

Nghị quyết liên tịch 1409/NQLT-BNN-CCB năm 2010 về phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Hội Cựu chiến binh Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1409/NQLT-BNN-CCBNgày ban hành: 14 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Cao Đức Phát, Trần Hanh BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do
Nghị quyết 04a/NQ-TLĐ năm 2010 về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010 - 2020 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Nghị quyết 04a/NQ-TLĐ năm 2010 về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010 - 2020 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 04a/NQ-TLĐNgày ban hành: 04 tháng 03 năm 2010 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Đặng Ngọc Tùng TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 04a/NQ-TLĐ Hà Nội, ngày 04
Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2010 thành lập thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh do Chính phủ ban hành

Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2010 thành lập thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 11/NQ-CPNgày ban hành: 04 tháng 03 năm 2010 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 11/NQ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2010
Nghị quyết 10/NQ-CP năm 2010 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 42/2009/QH12 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước do Chính phủ ban hành

Nghị quyết 10/NQ-CP năm 2010 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 42/2009/QH12 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại tập đoàn, tổng công ty nhà nước do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 10/NQ-CPNgày ban hành: 23 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 10/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2010
Nghị quyết 09/NQ-CP năm 2010 thành lập thị xã Chí Linh, thành lập phường thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành

Nghị quyết 09/NQ-CP năm 2010 thành lập thị xã Chí Linh, thành lập phường thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 09/NQ-CPNgày ban hành: 12 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 09/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010
Nghị quyết 886/NQ-UBTVQH12 năm 2010 thành lập đoàn giám sát “việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nghị quyết 886/NQ-UBTVQH12 năm 2010 thành lập đoàn giám sát “việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 886/NQ-UBTVQH12Ngày ban hành: 10 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Phú Trọng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số:
Nghị quyết 08/NQ-CP năm 2010 thành lập thị xã Hương Thủy và thành lập các phường thuộc thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế do Chính phủ ban hành

Nghị quyết 08/NQ-CP năm 2010 thành lập thị xã Hương Thủy và thành lập các phường thuộc thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 08/NQ-CPNgày ban hành: 09 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 08/NQ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2010
Nghị quyết 882/NQ-UBTVQH12 năm 2010 về tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nghị quyết 882/NQ-UBTVQH12 năm 2010 về tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 882/NQ-UBTVQH12Ngày ban hành: 08 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Phú Trọng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 882/NQ-UBTVQH12 Hà
Nghị quyết 06/NQ-CP năm 2010 thành lập các phường: Vân Dương, Vạn An, Hạp Lĩnh thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh do Chính phủ ban hành

Nghị quyết 06/NQ-CP năm 2010 thành lập các phường: Vân Dương, Vạn An, Hạp Lĩnh thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 06/NQ-CPNgày ban hành: 05 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 06/NQ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010
Nghị quyết 07/NQ-CP năm 2010 thành lập các phường thuộc thành phố Hạ Long và thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Chính phủ ban hành

Nghị quyết 07/NQ-CP năm 2010 thành lập các phường thuộc thành phố Hạ Long và thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 07/NQ-CPNgày ban hành: 05 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 07/NQ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010
Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2010 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 do Chính phủ ban hành

Nghị quyết 04/NQ-CP năm 2010 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 04/NQ-CPNgày ban hành: 05 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ---- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/NQ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010 NGHỊ
Nghị quyết 05/NQ-CP năm 2010 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Thành để mở rộng địa giới hành chính thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai do Chính phủ ban hành

Nghị quyết 05/NQ-CP năm 2010 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Thành để mở rộng địa giới hành chính thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Đồng Nai do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 05/NQ-CPNgày ban hành: 05 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 05/NQ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

Tin nổi bật Nghị quyết

Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Thông báo 615/TB-VP: Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB