Nghị quyết

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Nghị quyết, Trang 8
Nghị quyết 297/2009/NQ-HĐND thông qua chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

Nghị quyết 297/2009/NQ-HĐND thông qua chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

Số hiệu: 297/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 23 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trần Hồng Châu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 297/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 296/2009/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 12/2002/NQ-HĐND về xây dựng Quỹ phòng chống ma túy trên địa bàn xã, phường, thị trấn do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

Nghị quyết 296/2009/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 12/2002/NQ-HĐND về xây dựng Quỹ phòng chống ma túy trên địa bàn xã, phường, thị trấn do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

Số hiệu: 296/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 23 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trần Hồng Châu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 296/2009/NQ-HĐND Vinh,
Nghị quyết 299/2009/NQ-HĐND thông qua chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

Nghị quyết 299/2009/NQ-HĐND thông qua chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

Số hiệu: 299/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 23 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trần Hồng Châu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 299/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 298/2009/NQ-HĐND về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

Nghị quyết 298/2009/NQ-HĐND về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XV, kỳ họp thứ 17 ban hành

Số hiệu: 298/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 23 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trần Hồng Châu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 298/2009/NQ-HĐND Vinh,
Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2009 về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia do Chính phủ ban hành

Nghị quyết 63/NQ-CP năm 2009 về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 63/NQ-CPNgày ban hành: 23 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 63/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2009
Nghị quyết 62/NQ-CP năm 2009 điều chỉnh địa giới hành chính xã Tam Vinh để thành lập thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành

Nghị quyết 62/NQ-CP năm 2009 điều chỉnh địa giới hành chính xã Tam Vinh để thành lập thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 62/NQ-CPNgày ban hành: 21 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Tấn Dũng CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 62/NQ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2009 NGHỊ
Nghị quyết 139/2009/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 15 ban hành

Nghị quyết 139/2009/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, chứng thực trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 15 ban hành

Số hiệu: 139/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 18 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Đào Tấn Lộc HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 139/2009/NQ-HĐND Tuy Hòa,
Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIII, kỳ họp thứ 17 ban hành

Nghị quyết 19/2009/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIII, kỳ họp thứ 17 ban hành

Số hiệu: 19/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 17 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Sùng Chúng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 19/2009/NQ-HĐND Lào
Nghị quyết 29/2009/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, kỳ họp thứ 13 ban hành

Nghị quyết 29/2009/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, kỳ họp thứ 13 ban hành

Số hiệu: 29/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 17 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Sáng Vang HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 29/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2008 do Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIII, kỳ họp thứ 17 ban hành

Nghị quyết 18/2009/NQ-HĐND phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2008 do Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XIII, kỳ họp thứ 17 ban hành

Số hiệu: 18/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 17 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Sùng Chúng HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 18/2009/NQ-HĐND Lào
Nghị quyết 30/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, kỳ họp thứ 13 ban hành

Nghị quyết 30/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, kỳ họp thứ 13 ban hành

Số hiệu: 30/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 17 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Sáng Vang HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 30/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 27/2009/NQ-HĐND về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, kỳ họp thứ 13 ban hành

Nghị quyết 27/2009/NQ-HĐND về giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, kỳ họp thứ 13 ban hành

Số hiệu: 27/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 16 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Sáng Vang HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 27/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 37/2009/NQ-HĐND7 về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 15 ban hành

Nghị quyết 37/2009/NQ-HĐND7 về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 15 ban hành

Số hiệu: 37/2009/NQ-HĐND7Ngày ban hành: 16 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Vũ Minh Sang HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 37/2009/NQ-HĐND7 Thủ
Nghị quyết 39/2009/NQ-HĐND7 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 15 ban hành

Nghị quyết 39/2009/NQ-HĐND7 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 15 ban hành

Số hiệu: 39/2009/NQ-HĐND7Ngày ban hành: 16 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Vũ Minh Sang HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 39/2009/NQ-HĐND7 Thủ
Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2009 về chính sách hỗ trợ cho chức danh tại thôn, xóm, bản, tổ nhân dân áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, kỳ họp thứ 13 ban hành

Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2009 về chính sách hỗ trợ cho chức danh tại thôn, xóm, bản, tổ nhân dân áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, kỳ họp thứ 13 ban hành

Số hiệu: 25/NQ-HĐNDNgày ban hành: 16 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Sáng Vang HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 25/NQ-HĐND Tuyên

Tin nổi bật Nghị quyết

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB