Pháp lệnh

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Pháp lệnh, Trang 4
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 1999

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 1999

Số hiệu: 14/1999/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 30 tháng 06 năm 1999 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 14/1999/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh Phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 1999

Pháp lệnh Phát hành công trái xây dựng tổ quốc năm 1999

Số hiệu: 12/1999/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 27 tháng 04 năm 1999 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 12/1999/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 1999

Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 1999

Số hiệu: 13/1999/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 27 tháng 04 năm 1999 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 13/1999/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh Du lịch năm 1999

Pháp lệnh Du lịch năm 1999

Số hiệu: 11/1999/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 08 tháng 02 năm 1999 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 11/1999/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 1998

Pháp lệnh tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 1998

Số hiệu: 09/1998/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 25 tháng 12 năm 1998 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 09/1998/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1998

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1998

Số hiệu: 10/1998/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 25 tháng 12 năm 1998 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 10/1998/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 1998

Pháp lệnh sửa đổi Điều 21 Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 1998

Số hiệu: 08/1998/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 01 tháng 12 năm 1998 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 08/1998/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế năm 1998

Pháp lệnh ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế năm 1998

Số hiệu: 07/1998/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 20 tháng 08 năm 1998 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 07/1998/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh người tàn tật năm 1998

Pháp lệnh người tàn tật năm 1998

Số hiệu: 06/1998/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 30 tháng 07 năm 1998 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 06/1998/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) năm 1998

Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) năm 1998

Số hiệu: 05/1998/PL-UBTVQH10Ngày ban hành: 16 tháng 04 năm 1998 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 05/1998/PL-UBTVQH10 Hà Nội,
Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 1998

Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 1998

Số hiệu: 2-L/CTNNgày ban hành: 26 tháng 02 năm 1998 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2-L/CTN Hà Nội, ngày26 tháng02 năm
Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 1998

Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 1998

Số hiệu: 2-L/CTNNgày ban hành: 26 tháng 02 năm 1998 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2-L/CTN Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm
Pháp lệnh sửa đổi một số điều Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 1997

Pháp lệnh sửa đổi một số điều Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 1997

Số hiệu: 54-L/CTNNgày ban hành: 06 tháng 02 năm 1997 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh CHỦ TỊCH NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 54-L/CTN Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 1997 LỆNH
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất năm 1996

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất năm 1996

Số hiệu: 51-L/CTNNgày ban hành: 27 tháng 08 năm 1996 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 51-L/CTN Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm
Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ở mỗi cấp năm 1996

Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ở mỗi cấp năm 1996

Số hiệu: 50-L/CTNNgày ban hành: 25 tháng 06 năm 1996 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 50-L/CTN Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm

Tin nổi bật Pháp lệnh

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB