Pháp lệnh

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Pháp lệnh, Trang 6
Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 1994

Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 1994

Số hiệu: 33-L/CTNNgày ban hành: 19 tháng 05 năm 1994 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Lê Đức Anh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 33-L/CTN Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 1994
Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh năm 1994

Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án kinh năm 1994

Số hiệu: 31-L/CTNNgày ban hành: 16 tháng 03 năm 1994 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 31-L/CTN Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm
Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích năm 1994

Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích năm 1994

Số hiệu: 31-L/CTNNgày ban hành: 15 tháng 03 năm 1994 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Lê Đức Anh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 31-L/CTN Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 1994
Pháp lệnh hôn nhân và Gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài năm 1993

Pháp lệnh hôn nhân và Gia đình giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài năm 1993

Số hiệu: 28-L/CTNNgày ban hành: 02 tháng 12 năm 1993 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Lê Đức Anh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 28-L/CTN Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 1993
Pháp lệnh về Cơ quan Đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 1993

Pháp lệnh về Cơ quan Đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 1993

Số hiệu: 27-L/CTNNgày ban hành: 02 tháng 12 năm 1993 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Lê Đức Anh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 27-L/CTN Hà Nội, ngày02 tháng 12 năm 1993
Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân năm 1993

Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân năm 1993

Số hiệu: 26-L/CTNNgày ban hành: 30 tháng 09 năm 1993 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Lê Đức Anh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 26-L/CTN Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 1993
Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam năm 1993

Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam năm 1993

Số hiệu: 25-L/CTNNgày ban hành: 23 tháng 08 năm 1993 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 25-L/CTN Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm
Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 1993

Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân năm 1993

Số hiệu: 15-L/CTNNgày ban hành: 12 tháng 05 năm 1993 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Lê Đức Anh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 15-L/CTN Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1993
Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài năm 1993

Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài năm 1993

Số hiệu: 14-L/CTNNgày ban hành: 17 tháng 04 năm 1993 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Lê Đức Anh CHỦ TỊCH NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 14-L/CTN Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 1993 LỆNH SỐ
Pháp lệnh Phòng chống lụt bão năm 1993

Pháp lệnh Phòng chống lụt bão năm 1993

Số hiệu: 9-L/CTNNgày ban hành: 08 tháng 03 năm 1993 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Lê Đức Anh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 9-L/CTN Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 1993
Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 1993

Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 1993

Số hiệu: 8-L/CTNNgày ban hành: 04 tháng 02 năm 1993 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Lê Đức Anh CHỦ TỊCH NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 8-L/CTN Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 1993 LỆNH SỐ
Pháp lệnh Thú y năm 1993

Pháp lệnh Thú y năm 1993

Số hiệu: 7-L/CTNNgày ban hành: 04 tháng 02 năm 1993 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Nông Đức Mạnh UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 7-L/CTN Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 1993
Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất năm 1992 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất năm 1992 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 69-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 31 tháng 07 năm 1992 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 69-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày31 tháng07 năm 1992
Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam năm 1992 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam năm 1992 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 65-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 21 tháng 02 năm 1992 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 65-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm
Pháp lệnh Bảo hộ lao động năm 1991 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Bảo hộ lao động năm 1991 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 61-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 19 tháng 09 năm 1991 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 61-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1991

Tin nổi bật Pháp lệnh

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB