Pháp lệnh

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Pháp lệnh, Trang 7
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam năm 1991 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam năm 1991 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 59-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 19 tháng 09 năm 1991 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 59-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1991
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh về lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam năm 1991 do Hội Đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh về lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam năm 1991 do Hội Đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 60-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 19 tháng 09 năm 1991 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 60-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1991
Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất năm 1991 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất năm 1991 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 54-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 29 tháng 06 năm 1991 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 54-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 1991
Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1991 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Khiếu nại, tố cáo của công dân năm 1991 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 53-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 07 tháng 05 năm 1991 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 53-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 1991
Pháp lệnh Hợp đồng dân sự năm 1991 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Hợp đồng dân sự năm 1991 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 52-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 29 tháng 04 năm 1991 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 52-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 1991
Pháp lệnh Nhà ở năm 1991 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Nhà ở năm 1991 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 51-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 06 tháng 04 năm 1991 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 51-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 1991
Pháp lệnhThuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 1991 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnhThuế thu nhập đối với người có thu nhập cao năm 1991 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 50-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 07 tháng 01 năm 1991 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 50-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 1991
Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 49-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 27 tháng 12 năm 1990 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 49-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1990
Pháp lệnh Lãnh sự năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Lãnh sự năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 44B-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 13 tháng 11 năm 1990 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 44B-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm
Pháp lệnh Hợp đồng lao động năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Hợp đồng lao động năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 45-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 30 tháng 08 năm 1990 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 45-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 30 tháng08 năm
Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 44-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 30 tháng 08 năm 1990 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 44-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 30 tháng08 năm 1990
Pháp lệnh Đo lường năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Đo lường năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 43-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 06 tháng 07 năm 1990 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 43-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 1990
Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 37-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 23 tháng 05 năm 1990 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 37-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 1990
Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 38-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 23 tháng 05 năm 1990 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 38-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 1990
Pháp lệnh Thuế Tài nguyên năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Thuế Tài nguyên năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 34-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 30 tháng 03 năm 1990 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 34-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 30 tháng03 năm 1990

Tin nổi bật Pháp lệnh

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB