Pháp lệnh

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Pháp lệnh, Trang 8
Pháp lệnh Thanh tra năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Thanh tra năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 33-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 29 tháng 03 năm 1990 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 33-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày29 tháng03 năm 1990
Pháp lệnh Hải quan năm 1990

Pháp lệnh Hải quan năm 1990

Số hiệu: 32-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 23 tháng 02 năm 1990 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 32-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 1990
Pháp lệnh Trọng tài kinh tế năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Trọng tài kinh tế năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 31-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 10 tháng 01 năm 1990 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 31-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 1990
Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 27-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 07 tháng 12 năm 1989 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 27-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 1989
Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 28-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 30 tháng 11 năm 1989 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 28-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 1989
Pháp lệnh Đê điều năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Đê điều năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 26-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 09 tháng 11 năm 1989 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 26-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 1989
Pháp lệnh Ký kết và thực hiện điều ước Quốc tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Ký kết và thực hiện điều ước Quốc tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 25-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 25 tháng 10 năm 1989 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 25-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 1989
Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 24-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 25 tháng 09 năm 1989 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 24-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 1989
Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 23-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 28 tháng 08 năm 1989 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 23-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 1989
Pháp lệnh Tài nguyên khoáng sản năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Tài nguyên khoáng sản năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 22-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 28 tháng 07 năm 1989 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm
Pháp lệnh Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 18-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 25 tháng 04 năm 1989 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 18-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 1989
Pháp lệnh Sửa đổi Pháp lệnh, Điều lệ thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Sửa đổi Pháp lệnh, Điều lệ thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 16-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 03 tháng 03 năm 1989 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 16-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 1989
Pháp lệnh Sửa đổi Pháp lệnh Thuế Nông nghiệp năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Sửa đổi Pháp lệnh Thuế Nông nghiệp năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 15-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 30 tháng 01 năm 1989 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 15-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 1989
Pháp lệnh Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 13-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 28 tháng 01 năm 1989 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 13-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 1989
Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 14-LCT/HĐNN8Ngày ban hành: 28 tháng 01 năm 1989 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Võ Chí Công HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 14-LCT/HĐNN8 Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 1989

Tin nổi bật Pháp lệnh

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB