Bùi Văn Hạnh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 93/2008/QĐ-UBND ban hành Đơn giá dịch vụ công ích đô thị đối với công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác; sản xuất, duy trì cây xanh đô thị và duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng áp dụng trên địa bàn thành phố Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 93/2008/QĐ-UBND ban hành Đơn giá dịch vụ công ích đô thị đối với công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác; sản xuất, duy trì cây xanh đô thị và duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng áp dụng trên địa bàn thành phố Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 93/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 27 tháng 08 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Văn Hạnh UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 93/2008/QĐ-UBND Bắc
Quyết định 67/2010/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 67/2010/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 67/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 15 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Văn Hạnh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 67/2010/QĐ-UBND Bắc
Quyết định 150/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 150/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 150/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 31 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Văn Hạnh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 150/2009/QĐ-UBND
Quyết định 47/2009/QĐ-UBND bổ sung Bảng đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản là nhà ở, vật kiến trúc, tính theo số nhân khẩu của hộ gia đình để thực hiện Dự án di dân tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1 của bản Quy định kèm theo Quyết định 51/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 47/2009/QĐ-UBND bổ sung Bảng đơn giá bồi thường, hỗ trợ tài sản là nhà ở, vật kiến trúc, tính theo số nhân khẩu của hộ gia đình để thực hiện Dự án di dân tái định cư Trường bắn quốc gia khu vực 1 của bản Quy định kèm theo Quyết định 51/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 47/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 23 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Văn Hạnh UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2009/QĐ-UBND Bắc
Quyết định 30/2009/QĐ-UBND ban hành Đơn giá dịch vụ công ích đô thị đối với công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác; duy trì, phát triển cây xanh đô thị và duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND ban hành Đơn giá dịch vụ công ích đô thị đối với công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác; duy trì, phát triển cây xanh đô thị và duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 30/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Văn Hạnh UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2009/QĐ-UBND Bắc
Quyết định 102/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 102/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 102/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 26 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Văn Hạnh ỦY BAN NHÂN DÂN ỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 102/2008/QĐ-UBND
Quyết định 33/2008/QĐ-UBND về hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 của cấp huyện và cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 33/2008/QĐ-UBND về hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 của cấp huyện và cấp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 33/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Văn Hạnh UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 33/2008/QĐ-UBND Bắc Giang,
Quyết định 89/2007/QĐ-UBND quy định mức chi phí đối với các đề án, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 89/2007/QĐ-UBND quy định mức chi phí đối với các đề án, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 89/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 15 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Văn Hạnh UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******* Số: 89/2007/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày
Quyết định 56/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm học thêm do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 56/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về dạy thêm học thêm do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 56/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 11 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Văn Hạnh UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 56/2007/QĐ-UBND Bắc
Quyết định 33/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân Bắc Giang ban hành

Quyết định 33/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 33/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 04 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Văn Hạnh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 33/2006/QĐ-UBND Bắc
Quyết định 135/2004/QĐ-UB ban hành Quy định thẩm định công nghệ các dự án đầu tư và quản lý chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Quyết định 135/2004/QĐ-UB ban hành Quy định thẩm định công nghệ các dự án đầu tư và quản lý chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Số hiệu: 135/2004/QĐ-UBNgày ban hành: 26 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Văn Hạnh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 135/2004/QĐ-UB Bắc Giang,

Bùi Văn Hạnh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 30/05/2023 11:17:40
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Bùi Văn Hạnh

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB