Cao Đức Phát, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 1328/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 chuyển nguyên trạng tổ chức và nhân sự của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Bộ sang Vụ Pháp chế do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 1328/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 chuyển nguyên trạng tổ chức và nhân sự của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Bộ sang Vụ Pháp chế do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1328/QĐ-BNN-TCCBNgày ban hành: 12 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cao Đức Phát BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Công điện 07/CĐ-BNN-TY tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tại tỉnh biên giới giáp với Cam-Pu-Chia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công điện 07/CĐ-BNN-TY tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tại tỉnh biên giới giáp với Cam-Pu-Chia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 07/CĐ-BNN-TYNgày ban hành: 07 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Công điện Người ký: Cao Đức Phát BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 07/CĐ-BNN-TY
Quyết định 27/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Nghị định 99/2012/NĐ-CP

Quyết định 27/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Nghị định 99/2012/NĐ-CP

Số hiệu: 27/QĐ-BNN-TCCBNgày ban hành: 07 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cao Đức Phát BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Công văn 4469/BNN-TCTL sửa đổi Quyết định 62/2004/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 4469/BNN-TCTL sửa đổi Quyết định 62/2004/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4469/BNN-TCTLNgày ban hành: 28 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Cao Đức Phát BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4469/BNN-TCTL
Quyết định 3230/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 sửa đổi về thành lập Ban Quản lý dự án

Quyết định 3230/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 sửa đổi về thành lập Ban Quản lý dự án "Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3230/QĐ-BNN-TCCBNgày ban hành: 25 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cao Đức Phát BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 3087/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 thành lập Văn phòng Đối tác phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 3087/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 thành lập Văn phòng Đối tác phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm ở người giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3087/QĐ-BNN-TCCBNgày ban hành: 11 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cao Đức Phát BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Quyết định 2409/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 ủy quyền Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường quản lý thuê bao chứng thực chữ ký số chuyên dùng tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 2409/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 ủy quyền Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường quản lý thuê bao chứng thực chữ ký số chuyên dùng tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hiệu: 2409/QĐ-BNN-TCCBNgày ban hành: 04 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cao Đức Phát BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Quyết định 2410/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 phê duyệt kế hoạch xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 31/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 2410/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 phê duyệt kế hoạch xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 31/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2410/QĐ-BNN-TCTSNgày ban hành: 04 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cao Đức Phát BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông tư 42/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 42/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 42/2012/TT-BNNPTNTNgày ban hành: 21 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Cao Đức Phát BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Báo cáo 2058/BC-BNN-PC giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo sửa đổi Quyết định 75/2010/QĐ-TTg hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại tỉnh Tây Nguyên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Báo cáo 2058/BC-BNN-PC giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo sửa đổi Quyết định 75/2010/QĐ-TTg hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại tỉnh Tây Nguyên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2058/BC-BNN-PCNgày ban hành: 06 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Cao Đức Phát BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Báo cáo 2057/BC-BNN-PC triển khai Quyết định 231/2005/QĐ-TTg hỗ trợ doanh nghiệp lâm nghiệp nhà nước, Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại tỉnh Tây Nguyên và Quyết định 75/2010/QĐ-TTg hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại tỉnh Tây nguyên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Báo cáo 2057/BC-BNN-PC triển khai Quyết định 231/2005/QĐ-TTg hỗ trợ doanh nghiệp lâm nghiệp nhà nước, Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại tỉnh Tây Nguyên và Quyết định 75/2010/QĐ-TTg hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại tỉnh Tây nguyên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2057/BC-BNN-PCNgày ban hành: 06 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Cao Đức Phát BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 2056/BNN-CB sửa đổi Quyết định 63/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 2056/BNN-CB sửa đổi Quyết định 63/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2056/BNN-CBNgày ban hành: 06 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Cao Đức Phát BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2056/BNN-CB V/v
Công điện 10/CĐ-BNN-BVTV thực hiện cấp bách việc tiêu hủy nguồn rệp sáp bột hồng hại cây sắn (mì) ở tỉnh Tây Ninh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công điện 10/CĐ-BNN-BVTV thực hiện cấp bách việc tiêu hủy nguồn rệp sáp bột hồng hại cây sắn (mì) ở tỉnh Tây Ninh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 10/CĐ-BNN-BVTVNgày ban hành: 03 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Công điện Người ký: Cao Đức Phát BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Quyết định 1149/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 1149/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1149/QĐ-BNN-TCCBNgày ban hành: 18 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cao Đức Phát BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Quyết định 936/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 thành lập Ban Quản lý dự án “Tăng cường năng lực hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm nông, thủy sản” do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 936/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 thành lập Ban Quản lý dự án “Tăng cường năng lực hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm nông, thủy sản” do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 936/QĐ-BNN-TCCBNgày ban hành: 26 tháng 04 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cao Đức Phát BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Cao Đức Phát, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 03/06/2023 14:18:47
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Cao Đức Phát

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB