Chu Hảo, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 1693/1999/QĐ-BKHCNMT về Quy chế thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quyết định 1693/1999/QĐ-BKHCNMT về Quy chế thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 1693/1999/QĐ-BKHCNMTNgày ban hành: 01 tháng 10 năm 1999 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Chu Hảo BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1693/1999/QĐ-BKHCNMT Hà
Thông tư 1940/1997/TT-BKHCNMT hướng dẫn thẩm định công nghệ các Dự án đầu tư trong giai đoạn xem xét cấp giấy phép đầu tư do Bộ Khoa Học, Công Nghê và Môi Trường ban hành

Thông tư 1940/1997/TT-BKHCNMT hướng dẫn thẩm định công nghệ các Dự án đầu tư trong giai đoạn xem xét cấp giấy phép đầu tư do Bộ Khoa Học, Công Nghê và Môi Trường ban hành

Số hiệu: 1940/1997/TT-BKHCNMTNgày ban hành: 15 tháng 11 năm 1997 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Chu Hảo BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1940/1997/TT-BKHCNMT Hà
Thông tư 1888/1997/TT-BKHCN&MT hướng dẫn thi hành Nghị định 57/CP-1997 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hoá do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Thông tư 1888/1997/TT-BKHCN&MT hướng dẫn thi hành Nghị định 57/CP-1997 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng hàng hoá do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Số hiệu: 1888/1997/TT-BKHCN&MTNgày ban hành: 04 tháng 11 năm 1997 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Chu Hảo BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1888/1997/TT-BKHCN&MT
Quyết định 1626/1997/QĐ-BKHCNMT Quy định tạm thời về quản lý chất lượng nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai do Bộ trưởng Bộ Khoa Học, Công Nghệ Và Môi Trường ban hành

Quyết định 1626/1997/QĐ-BKHCNMT Quy định tạm thời về quản lý chất lượng nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai do Bộ trưởng Bộ Khoa Học, Công Nghệ Và Môi Trường ban hành

Số hiệu: 1626/1997/QĐ-BKHCNMTNgày ban hành: 23 tháng 10 năm 1997 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Chu Hảo BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1626/1997/QĐ-BKHCNMT
Quyết định 1606/1997/QĐ-TĐC ban hành danh mục hàng hoá bắt buộc đăng ký chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Quyết định 1606/1997/QĐ-TĐC ban hành danh mục hàng hoá bắt buộc đăng ký chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Số hiệu: 1606/1997/QĐ-TĐCNgày ban hành: 21 tháng 10 năm 1997 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Chu Hảo BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1606/1997/QĐ-TĐC Hà Nội,
Quyết định 870-QĐ/TĐC năm 1997 ban hành danh mục phương tiện đo phải được kiểm định Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa hoc, công nghệ và môi trường ban hành

Quyết định 870-QĐ/TĐC năm 1997 ban hành danh mục phương tiện đo phải được kiểm định Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa hoc, công nghệ và môi trường ban hành

Số hiệu: 870-QĐ/TĐCNgày ban hành: 10 tháng 07 năm 1997 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Chu Hảo BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 870-QĐ/TĐC Hà Nội, ngày 10
Quyết định 323-KHCNMT/QĐ năm 1997 bổ sung căn cứ kiểm tra Nhà nước về chất lượng xăng nhập khẩu năm 1997 do Bộ Khoa học,công nghệ và môi trường ban hành

Quyết định 323-KHCNMT/QĐ năm 1997 bổ sung căn cứ kiểm tra Nhà nước về chất lượng xăng nhập khẩu năm 1997 do Bộ Khoa học,công nghệ và môi trường ban hành

Số hiệu: 323-KHCNMT/QĐNgày ban hành: 17 tháng 03 năm 1997 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Chu Hảo BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 323-KHCNMT/QĐ Hà Nội, ngày 17
Quyết định 70/QĐ-TĐC năm 1997 huỷ bỏ Thông tư 1708/KHKT-TĐC năm 1989 hướng dẫn thực hiện quy định của Hội đồng Bộ trưởng về chế độ và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu (phần quản lý chất lượng hàng hoá xuất, nhập khẩu) do Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ và môi trường ban hành

Quyết định 70/QĐ-TĐC năm 1997 huỷ bỏ Thông tư 1708/KHKT-TĐC năm 1989 hướng dẫn thực hiện quy định của Hội đồng Bộ trưởng về chế độ và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu (phần quản lý chất lượng hàng hoá xuất, nhập khẩu) do Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ và môi trường ban hành

Số hiệu: 70/QĐ-TĐCNgày ban hành: 10 tháng 01 năm 1997 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Chu Hảo BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 70/QĐ-TĐC Hà Nội, ngày 10 tháng 1
Công văn 65/KCM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc huỷ bỏ Thông tư 1708/KHKT-TĐC về kiểm tra hàng hoá xuất khẩu

Công văn 65/KCM của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc huỷ bỏ Thông tư 1708/KHKT-TĐC về kiểm tra hàng hoá xuất khẩu

Số hiệu: 65/KCMNgày ban hành: 10 tháng 01 năm 1997 Loại văn bản: Công văn Người ký: Chu Hảo BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 65/KCMV/v huỷ bỏ thông tư
Quyết định 2577/QĐ-TĐC năm 1996 về Danh mục hàng hoá bắt buộc đăng ký chất lượng năm 1997 do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Quyết định 2577/QĐ-TĐC năm 1996 về Danh mục hàng hoá bắt buộc đăng ký chất lượng năm 1997 do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Số hiệu: 2577/QĐ-TĐCNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 1996 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Chu Hảo BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 2577/QĐ-TĐC Hà Nội, ngày 28
Quyết định 2576/QĐ-TĐC năm 1996 về việc đăng ký chất lượng hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Quyết định 2576/QĐ-TĐC năm 1996 về việc đăng ký chất lượng hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Số hiệu: 2576/QĐ-TĐCNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 1996 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Chu Hảo BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 2576/QĐ-TĐC Hà Nội, ngày 28
Quyết định 2578/QĐ-TĐC năm 1996 về việc kiểm tra Nhà nước đối với chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Quyết định 2578/QĐ-TĐC năm 1996 về việc kiểm tra Nhà nước đối với chất lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Số hiệu: 2578/QĐ-TĐCNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 1996 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Chu Hảo BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 2578/QĐ-TĐC Hà Nội, ngày 28

Chu Hảo, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 18/05/2021 14:43:41
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Chu Hảo

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB