Cù Thị Hậu, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn số 704/CTr-TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về Chương trình hành động của Công đoàn thực hiện luật phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Công văn số 704/CTr-TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về Chương trình hành động của Công đoàn thực hiện luật phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Số hiệu: 704/CTr-TLĐNgày ban hành: 28 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Công văn Người ký: Cù Thị Hậu TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 704/CTR-TLĐ Hà Nội, ngày 28 tháng 04
Nghị Quyết số 04/2006/NQ-TLDLDVN về việc Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Nghị Quyết số 04/2006/NQ-TLDLDVN về việc Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 04/2006/NQ-TLDLDVNNgày ban hành: 03 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Cù Thị Hậu TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 04/2006/NQ-TLDLDVN Hà Nội,
Quyết định 530/2006/QĐ-TLĐ về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo do Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Quyết định 530/2006/QĐ-TLĐ về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo do Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 530/2006/QĐ-TLĐNgày ban hành: 20 tháng 03 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cù Thị Hậu TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 530/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 20
Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong CNVC, LĐ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình trong CNVC, LĐ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 03/CT-TLĐNgày ban hành: 14 tháng 04 năm 2005 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Cù Thị Hậu TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 03/CT-TLĐ Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm
Chỉ thị 02/2005/CT-TLĐLĐ về Tuyển cử cán bộ Công đoàn đi công tác cơ sở do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Chỉ thị 02/2005/CT-TLĐLĐ về Tuyển cử cán bộ Công đoàn đi công tác cơ sở do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 02/2005/CT-TLĐLĐNgày ban hành: 24 tháng 03 năm 2005 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Cù Thị Hậu TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 02/2005/CT-TLĐLĐ Hà Nội, ngày 24
Quyết định 433/2005/QĐ-TLĐ về phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐLĐVN trong cùng một bộ do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Quyết định 433/2005/QĐ-TLĐ về phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐLĐVN trong cùng một bộ do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 433/2005/QĐ-TLĐNgày ban hành: 23 tháng 03 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cù Thị Hậu TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 433/2005/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày
Nghị quyết số 4C/2005/NQ-BCH về hội nghị lần thứ tư của Ban chấp Hành (khóa IX) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Nghị quyết số 4C/2005/NQ-BCH về hội nghị lần thứ tư của Ban chấp Hành (khóa IX) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4C/2005/NQ-BCHNgày ban hành: 06 tháng 01 năm 2005 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Cù Thị Hậu TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 4C/2005/NQ-BCH Hà Nội, ngày 06
Nghị quyết số 46/2005/NQ-BCH về công đoàn với nhiệm vụ nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Nghị quyết số 46/2005/NQ-BCH về công đoàn với nhiệm vụ nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của công nhân, viên chức, lao động đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 46/2005/NQ-BCHNgày ban hành: 06 tháng 01 năm 2005 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Cù Thị Hậu TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 46/2005/NQ-BCH Hà Nội, ngày 06
Nghị quyết số 04/2005/NQ-BCH về việc nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Nghị quyết số 04/2005/NQ-BCH về việc nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 04/2005/NQ-BCHNgày ban hành: 06 tháng 01 năm 2005 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Cù Thị Hậu TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 04/2005/NQ-BCH Hà Nội, ngày 06
Quyết định 613/2004/QĐ-TLĐ về Quy chế làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng ban, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn nhiệm kỳ IX do Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Quyết định 613/2004/QĐ-TLĐ về Quy chế làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng ban, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn nhiệm kỳ IX do Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 613/2004/QĐ-TLĐNgày ban hành: 20 tháng 04 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cù Thị Hậu TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 613/2004/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày
Thông tri 02/2004/TTr-TLĐ hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Thông tri 02/2004/TTr-TLĐ hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 02/2004/TTr-TLĐNgày ban hành: 22 tháng 03 năm 2004 Loại văn bản: Thông tri Người ký: Cù Thị Hậu THƯ VIỆN PHÁP LUẬT TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số:
Quyết định 305/2004/QĐ-TLĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá IX do Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Quyết định 305/2004/QĐ-TLĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá IX do Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 305/2004/QĐ-TLĐNgày ban hành: 26 tháng 02 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cù Thị Hậu TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 305/2004/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày
Quyết định 304/2004/QĐ-TLĐ ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá IX do Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Quyết định 304/2004/QĐ-TLĐ ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá IX do Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 304/2004/QĐ-TLĐNgày ban hành: 26 tháng 02 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cù Thị Hậu TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 304/2004/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày
Quyết định 65/2004/QĐ-BCH ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá IX) do Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Quyết định 65/2004/QĐ-BCH ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá IX) do Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 65/2004/QĐ-BCHNgày ban hành: 08 tháng 01 năm 2004 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cù Thị Hậu TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 65/2004/QĐ-BCH Hà Nội, ngày 08
Quyết định 637/2003/QĐ-TLĐ ban hành Quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp Công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Quyết định 637/2003/QĐ-TLĐ ban hành Quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp Công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 637/2003/QĐ-TLĐNgày ban hành: 25 tháng 03 năm 2003 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Cù Thị Hậu TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 637/2003/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày

Cù Thị Hậu, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 22/03/2023 16:52:27
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Cù Thị Hậu

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB