Đặng Công Luận, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về việc chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận 5 năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về việc chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận 5 năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Số hiệu: 08/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 18 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Đặng Công Luận HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 08/2007/NQ-HĐND Quận 5, ngày 18
Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Số hiệu: 06/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 18 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Đặng Công Luận HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 06/2007/NQ-HĐND Quận 5, ngày 18
Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về việc thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về việc thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Số hiệu: 07/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 18 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Đặng Công Luận HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 07/2007/NQ-HĐND Quận 5, ngày 18
Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND về việc chương trình giám sát của hội đồng nhân dân Quận 5 năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 5 ban hành

Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND về việc chương trình giám sát của hội đồng nhân dân Quận 5 năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 5 ban hành

Số hiệu: 18/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 20 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Đặng Công Luận HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 18/2006/NQ-HĐND Quận 5, ngày 20
Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 5 ban hành

Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 5 ban hành

Số hiệu: 15/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 20 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Đặng Công Luận HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 15/2006/NQ-HĐND Quận 5, ngày 20
Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND về việc thực hiện ngân sách năm 2006, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 5 ban hành

Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND về việc thực hiện ngân sách năm 2006, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân Quận 5 ban hành

Số hiệu: 16/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 20 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Đặng Công Luận HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 16/2006/NQ-HĐND Quận 5, ngày 20
Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND về việc quy hoạch một số ngành nghề thương mại dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn Quận 5 giai đoạn 2006 - 2007 và đến 2010 do Hội đồng nhân dân Quận 5 ban hành

Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND về việc quy hoạch một số ngành nghề thương mại dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn Quận 5 giai đoạn 2006 - 2007 và đến 2010 do Hội đồng nhân dân Quận 5 ban hành

Số hiệu: 17/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 20 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Đặng Công Luận HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 17/2006/NQ-HĐND Quận 5, ngày 20
Quyết định 30/2006/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng mạng và các dịch vụ cơ bản trên mạng vi tính quận 5 do Ủy ban nhân dân Quận 5 ban hành

Quyết định 30/2006/QĐ-UBND về quản lý, sử dụng mạng và các dịch vụ cơ bản trên mạng vi tính quận 5 do Ủy ban nhân dân Quận 5 ban hành

Số hiệu: 30/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 12 tháng 09 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Công Luận ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 30/2006/QĐ-UBND Quận 5, ngày 12
Quyết định 31/2006/QĐ-UBND về trình tự giải quyết các văn bản hành chính, chế độ báo cáo của các đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường do Ủy ban nhân dân Quận 5 ban hành

Quyết định 31/2006/QĐ-UBND về trình tự giải quyết các văn bản hành chính, chế độ báo cáo của các đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân 15 phường do Ủy ban nhân dân Quận 5 ban hành

Số hiệu: 31/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 12 tháng 09 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Công Luận ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 31/2006/QĐ-UBND Quận 5, ngày 12
Quyết định 29/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử quận 5 do Uỷ ban nhân dân Quận 5 ban hành

Quyết định 29/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử quận 5 do Uỷ ban nhân dân Quận 5 ban hành

Số hiệu: 29/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 25 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đặng Công Luận ỦY BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 29/2006/QĐ-UBND

Đặng Công Luận, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 20:43:52
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Đặng Công Luận

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB