Đào Đình Bình, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 28/2006/QĐ-BGTVT bãi bỏ Quyết định 33/2005/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 28/2006/QĐ-BGTVT bãi bỏ Quyết định 33/2005/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 28/2006/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 13 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 28/2006/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 13
Quyết định 19/2006/QĐ-BGTVT công bố Danh mục hàng hoá theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 19/2006/QĐ-BGTVT công bố Danh mục hàng hoá theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 19/2006/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 04 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************ Số: 19 /2006/QĐ-BGTVT Hà Nội,
Quyết định 994/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Giao thông vận tải về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 994/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Giao thông vận tải về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 994/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 03 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Chị thị 06/2006/CT-BGTVT về tăng cường thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động trong ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chị thị 06/2006/CT-BGTVT về tăng cường thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động trong ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu: 06/2006/CT-BGTVTNgày ban hành: 30 tháng 03 năm 2006 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 06/2006/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 30 tháng
Quyết định 639/QĐ-BGTVT năm 2006 phê duyệt quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 639/QĐ-BGTVT năm 2006 phê duyệt quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 639/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 14 tháng 03 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 639/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 14 tháng 03
Chỉ thị 03/2006/CT-BGTVT về tăng cường thực hiện chính sách trợ giúp người tàn tật trong ngành Giao thông Vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chỉ thị 03/2006/CT-BGTVT về tăng cường thực hiện chính sách trợ giúp người tàn tật trong ngành Giao thông Vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu: 03/2006/CT-BGTVTNgày ban hành: 02 tháng 03 năm 2006 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 03/2006/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 02
Quyết định 09/2006/QĐ-BGTVT đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa được cấp theo Quyết định 2056/QĐ-PC năm 1996 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 09/2006/QĐ-BGTVT đổi Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa được cấp theo Quyết định 2056/QĐ-PC năm 1996 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 09/2006/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 26 tháng 01 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 09/2006/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 26
Quyết định 06/2006/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế quản lý, khai thác kỹ thuật các phương tiện hoạt động trên khu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Quyết định 06/2006/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế quản lý, khai thác kỹ thuật các phương tiện hoạt động trên khu bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu: 06/2006/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 16 tháng 01 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 06/2006/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 16
Quyết định 05/2006/QĐ-BGTVT về việc vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 05/2006/QĐ-BGTVT về việc vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 05/2006/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 13 tháng 01 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 05/2006/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 13
Quyết định 59/2005/QĐ-BGTVT về trang thiết bị an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển lắp đặt trên tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 59/2005/QĐ-BGTVT về trang thiết bị an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển lắp đặt trên tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 59/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 21 tháng 11 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ***** Số: 59/2005/QĐ-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Hà Nội, ngày 21 tháng
Chỉ thị 14/2005/CT-BGTVT về giải quyết chính sách về trả lương và BHXH đối với người lao động do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chỉ thị 14/2005/CT-BGTVT về giải quyết chính sách về trả lương và BHXH đối với người lao động do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 14/2005/CT-BGTVTNgày ban hành: 17 tháng 11 năm 2005 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 14/2005/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 17 tháng
Thông tư 13/2005/TT-BGTVT hướng dẫn Nghị định 186/2004/NĐ-CP Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Chính phủ do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Thông tư 13/2005/TT-BGTVT hướng dẫn Nghị định 186/2004/NĐ-CP Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Chính phủ do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu: 13/2005/TT-BGTVTNgày ban hành: 07 tháng 11 năm 2005 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 13/2005/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 07 tháng
Quyết định 58/2005/QĐ-BGTVTvề việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Quyết định 58/2005/QĐ-BGTVTvề việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu: 58/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 07 tháng 11 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 58/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 07
Quyết định 57/2005/QĐ-BGTVT về việc tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Quyết định 57/2005/QĐ-BGTVT về việc tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu: 57/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 57/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 28
Quyết định 56/2005/QĐ-BGTVT về việc tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Quyết định 56/2005/QĐ-BGTVT về việc tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu: 56/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 56/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 28

Đào Đình Bình, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 22/03/2023 00:43:16
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Đào Đình Bình

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB