Đào Đình Bình, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Quyết định 55/2005/QĐ-BGTVT về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Quyết định 55/2005/QĐ-BGTVT về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu: 55/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 55/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005
Quyết định 54/2005/QĐ-BGTVT về Danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển và tàu công vụ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Quyết định 54/2005/QĐ-BGTVT về Danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển và tàu công vụ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu: 54/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 27 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 54/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội,
Quyết định 52/2005/QĐ-BGTVT về tiêu chuẩn đào tạo, cấp, thu hồi chứng chỉ khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 52/2005/QĐ-BGTVT về tiêu chuẩn đào tạo, cấp, thu hồi chứng chỉ khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 52/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 27 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ***************** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****************** Số:
Quyết định 50/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 50/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 50/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 12 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 50/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 12
Quyết định 51/2005/QĐ-BGTVT về đăng kiểm tầu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 51/2005/QĐ-BGTVT về đăng kiểm tầu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 51/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 12 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 51/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2005
Quyết định 47/2005/QĐ-BGTVT về điều kiện thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài và thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 47/2005/QĐ-BGTVT về điều kiện thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài và thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 47/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 23 tháng 09 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 47/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 23
Quyết định 45/2005/QĐ-BGTVT về điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 45/2005/QĐ-BGTVT về điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 45/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 23 tháng 09 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 45/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 23
Quyết định 46/2005/QĐ-BGTVT về trang phục của lực lượng an ninh hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 46/2005/QĐ-BGTVT về trang phục của lực lượng an ninh hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 46/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 23 tháng 09 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 46/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2005
Quyết định 44/2005/QĐ-BGTVT về Quy chế quản lý sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tầu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 44/2005/QĐ-BGTVT về Quy chế quản lý sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tầu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 44/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 22 tháng 09 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 44/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 22
Quyết đinh 3531/2005/QĐ-BGTVT phê duyệt phương án bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568 thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Quyết đinh 3531/2005/QĐ-BGTVT phê duyệt phương án bán Công ty Đầu tư và Xây dựng 568 thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Số hiệu: 3531/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 22 tháng 09 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 3531/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 22 tháng
Quyết định 43/2005/QĐ-BGTVT về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 43/2005/QĐ-BGTVT về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 43/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 19 tháng 09 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 43/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 19
Quyết định 41/2005/QĐ-BGTVT về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 41/2005/QĐ-BGTVT về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 41/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 16 tháng 09 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 41/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 16
Quyết định 42/2005/QĐ-BGTVT về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới lưu hành trên đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 42/2005/QĐ-BGTVT về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới lưu hành trên đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 42/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 16 tháng 09 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 42/2005/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 16
Thông tư 11/2005/TT-BGTVT hướng dẫn về công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 11/2005/TT-BGTVT hướng dẫn về công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 11/2005/TT-BGTVTNgày ban hành: 05 tháng 09 năm 2005 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/2005/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 05
Quyết định 3234/2005/QĐ-BGTVT về việc lấy ý kiến và tham gia góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật qua trang thông tin điện tử hoặc qua hộp thư điện tử của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 3234/2005/QĐ-BGTVT về việc lấy ý kiến và tham gia góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật qua trang thông tin điện tử hoặc qua hộp thư điện tử của Bộ Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 3234/2005/QĐ-BGTVTNgày ban hành: 01 tháng 09 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đào Đình Bình BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 3234/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 01 tháng

Đào Đình Bình, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 30/05/2023 12:06:53
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Đào Đình Bình

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB