Đinh Quốc Thái, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 3
Quyết định 67/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 67/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 67/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 17 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Quốc Thái ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 67/2007/QĐ-UBND Biên
Quyết định 4317/QĐ-UBND năm 2007 về việc phân cấp, ủy quyền cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 4317/QĐ-UBND năm 2007 về việc phân cấp, ủy quyền cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 4317/QĐ-UBNDNgày ban hành: 10 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Quốc Thái ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 4317/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 10
Quyết định 64/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 64/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 64/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 26 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Quốc Thái ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 64/2007/QĐ-UBND Biên
Quyết định 3818/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung giá thu một phần viện phí tại Quyết định 4997/QĐ-CT-UBND năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 3818/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung giá thu một phần viện phí tại Quyết định 4997/QĐ-CT-UBND năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 3818/QĐ-UBNDNgày ban hành: 06 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Quốc Thái ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3818/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày
Quyết định 2433/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt chi tiết phát triển điện lực huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 tầm nhìn 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 2433/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt chi tiết phát triển điện lực huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 tầm nhìn 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 2433/QĐ-UBNDNgày ban hành: 06 tháng 08 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Quốc Thái ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc****** Số: 2433/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 06
Quyết định 2382/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 2382/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 2382/QĐ-UBNDNgày ban hành: 31 tháng 07 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Quốc Thái ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 2382/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 31
Quyết định 2377/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt điều chỉnh cục bộ bản đồ chồng ghép quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và bản đồ giải thửa địa chính phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 2377/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt điều chỉnh cục bộ bản đồ chồng ghép quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 và bản đồ giải thửa địa chính phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 2377/QĐ-UBNDNgày ban hành: 31 tháng 07 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Quốc Thái ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******* Số: 2377/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 31
Quyết định 1566/QĐ-UBND năm 2007 điều chỉnh chi phí nhân công trong đơn giá đo đạc lập lưới địa chính cấp I, II và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 1566/QĐ-UBND năm 2007 điều chỉnh chi phí nhân công trong đơn giá đo đạc lập lưới địa chính cấp I, II và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 1566/QĐ-UBNDNgày ban hành: 05 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Quốc Thái ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1566/QĐ-UBND Biên Hòa,
Quyết định 34/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về cấp thẻ đi xe buýt miễn vé đối với người tàn tật của tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 70/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 34/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về cấp thẻ đi xe buýt miễn vé đối với người tàn tật của tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 70/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 34/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 29 tháng 05 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Quốc Thái ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 34/2007/QĐ-UBND Biên
Quyết định 31/2007/QĐ-UBND về giá đất thu tiền sử dụng đất cho các hộ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 31/2007/QĐ-UBND về giá đất thu tiền sử dụng đất cho các hộ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 31/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 07 tháng 05 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Quốc Thái ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 31/2007/QĐ-UBND Biên
Quyết định 955/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 955/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Chương trình phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 955/QĐ-UBNDNgày ban hành: 18 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Quốc Thái ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 955/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày
Quyết định 22/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 22/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 22/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 02 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Quốc Thái ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 22/2007/QĐ-UBND Biên
Quyết định 20/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 20/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 20/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 26 tháng 03 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Quốc Thái ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 20/2007/QĐ-UBND Biên
Quyết định 16/2007/QĐ-UBND Quy định tổ chức huy động, quản lý sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 16/2007/QĐ-UBND Quy định tổ chức huy động, quản lý sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 16/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 07 tháng 03 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Quốc Thái ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 16/2007/QĐ-UBND Biên Hòa,
Quyết định 347/QĐ-UBND quy định những dự án do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường chi tiết trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Quyết định 347/QĐ-UBND quy định những dự án do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường chi tiết trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số hiệu: 347/QĐ-UBNDNgày ban hành: 07 tháng 02 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đinh Quốc Thái ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 347/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày

Đinh Quốc Thái, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 22/03/2023 01:05:50
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Đinh Quốc Thái

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB