Đỗ Quang Trung, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn số 2155/BNV-TL về việc tiền lương đối với giáo viên mầm non hợp đồng do Bộ Nội vụ ban hành

Công văn số 2155/BNV-TL về việc tiền lương đối với giáo viên mầm non hợp đồng do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 2155/BNV-TLNgày ban hành: 27 tháng 07 năm 2007 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Quang Trung BỘ NỘI VỤ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 2155/BNV-TLV/v tiền lương đối với giáo viên mầm
Công văn số 1720/BNV-VP về việc thực hiện Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nội vụ ban hành

Công văn số 1720/BNV-VP về việc thực hiện Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 1720/BNV-VPNgày ban hành: 15 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Quang Trung BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 1720/BNV-VPV/v thực hiện Quyết định số
Thông tư 03/2007/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật công chức cấp xã do Bộ Nội vụ ban hành.

Thông tư 03/2007/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật công chức cấp xã do Bộ Nội vụ ban hành.

Số hiệu: 03/2007/TT-BNVNgày ban hành: 12 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Quang Trung BỘ NỘI VỤ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 03/2007/TT-BNV Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2007
Thông tư 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức do Bộ Nội Vụ ban hành.

Thông tư 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức do Bộ Nội Vụ ban hành.

Số hiệu: 02/2007/TT-BNVNgày ban hành: 25 tháng 05 năm 2007 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Quang Trung BỘ NỘI VỤ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 02/2007/TT-BNV Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2007
Công văn số 1010/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với viên chức lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp Nhà nước.

Công văn số 1010/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với viên chức lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp Nhà nước.

Số hiệu: 1010/BNV-CCVCNgày ban hành: 10 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Quang Trung BỘ NỘI VỤ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1010/BNV-CCVC V/v Thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với
Quyết định 04/2007/QĐ-BNV ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương

Quyết định 04/2007/QĐ-BNV ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ" do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 04/2007/QĐ-BNVNgày ban hành: 04 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Quang Trung BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 04/2007/QĐ-BNV Hà Nội , ngày 04 tháng4 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN
Quyết định 249/QĐ-BNV năm 2007 ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 249/QĐ-BNV năm 2007 ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 249/QĐ-BNVNgày ban hành: 26 tháng 03 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Quang Trung BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------- Số: 249/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2007 QUYẾT
Quyết định 03/2007/QĐ-BNV ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 03/2007/QĐ-BNV ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 03/2007/QĐ-BNVNgày ban hành: 26 tháng 02 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Quang Trung BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 03/2007/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ
Thông tư 01/2007/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII và bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 do Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 01/2007/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII và bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 01/2007/TT-BNVNgày ban hành: 02 tháng 02 năm 2007 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Quang Trung BỘ NỘI VỤ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 01/2007/TT-BNV Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2007
Thông tư 07/2006/TT-BNV hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 07/2006/TT-BNV hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 07/2006/TT-BNVNgày ban hành: 01 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Quang Trung BỘ NỘI VỤ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 07/2006/TT-BNV Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2006
Thông tư 06/2006/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Quyết định 31/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 06/2006/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Quyết định 31/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 06/2006/TT-BNVNgày ban hành: 08 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Quang Trung BỘ NỘI VỤ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 06/2006/TT-BNV Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2006
Công văn số 2892/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo DNNN khi thực hiện CPH không được cử làm đại diện Phần vốn Nhà nước ở Công ty CP

Công văn số 2892/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo DNNN khi thực hiện CPH không được cử làm đại diện Phần vốn Nhà nước ở Công ty CP

Số hiệu: 2892/BNV-CCVCNgày ban hành: 28 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Quang Trung BỘ NỘI VỤ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 2892/BNV-CCVCV/v: bố trí, sử dụng cán bộ lãnh đạo
Quyết định 08/2006/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện khu vực Tây Nguyên thuộc Học viện Hành chính Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 08/2006/QĐ-BNV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện khu vực Tây Nguyên thuộc Học viện Hành chính Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 08/2006/QĐ-BNVNgày ban hành: 31 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Quang Trung BỘ NỘI VỤ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 08/2006/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2006
Thông tư 04/2006/TT-BNV hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nôp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp do Bộ nội vụ ban hành

Thông tư 04/2006/TT-BNV hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nôp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp do Bộ nội vụ ban hành

Số hiệu: 04/2006/TT-BNVNgày ban hành: 11 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Đỗ Quang Trung BỘ NỘI VỤ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 04/2006/TT-BNV Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2006
Công văn số 897/BNV-CCVC về việc bỏ cơ chế Bộ Nội vụ thỏa thuận bổ nhiệm thành viên hội đồng quảng trị tổng công ty, công ty nhà nước, do Bộ, tỉnh quyết định thành lập do Bộ Nội vụ ban hành

Công văn số 897/BNV-CCVC về việc bỏ cơ chế Bộ Nội vụ thỏa thuận bổ nhiệm thành viên hội đồng quảng trị tổng công ty, công ty nhà nước, do Bộ, tỉnh quyết định thành lập do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 897/BNV-CCVCNgày ban hành: 06 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Công văn Người ký: Đỗ Quang Trung BỘ NỘI VỤ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 897/BNV-CCVCV/v: bỏ cơ chế Bộ Nội vụ thỏa thuận bổ

Đỗ Quang Trung, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 06/06/2023 19:32:37
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Đỗ Quang Trung

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB