Dương Đình Hân, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa VII, kỳ họp chuyên đề tháng 4 năm 2009 ban hành

Nghị quyết 04/2009/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa VII, kỳ họp chuyên đề tháng 4 năm 2009 ban hành

Số hiệu: 04/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 24 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Dương Đình Hân HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 04/2009/NQ-HĐND Bắc
Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND bãi bỏ lệ phí đăng ký và quản lý hộ khẩu; quy định mức thu và tỷ lệ trích để lại lệ phí đăng ký cư trú do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa VII, kỳ họp chuyên đề tháng 4 ban hành

Nghị quyết 02/2008/NQ-HĐND bãi bỏ lệ phí đăng ký và quản lý hộ khẩu; quy định mức thu và tỷ lệ trích để lại lệ phí đăng ký cư trú do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa VII, kỳ họp chuyên đề tháng 4 ban hành

Số hiệu: 02/2008/NQ-HĐNDNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 2008 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Dương Đình Hân HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 02/2008/NQ-HĐND Bắc
Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND sửa đổi Quy định khung mức thu và tỷ lệ trích để lại một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa VII, kỳ họp chuyên đề tháng 5 ban hành

Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND sửa đổi Quy định khung mức thu và tỷ lệ trích để lại một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa VII, kỳ họp chuyên đề tháng 5 ban hành

Số hiệu: 08/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 11 tháng 05 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Dương Đình Hân HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 08/2007/NQ-HĐND Bắc
Quyết định 637/2000/QĐ-UB về giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong XDCB quý I/2000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn ban hành

Quyết định 637/2000/QĐ-UB về giá thanh toán các loại vật liệu dùng trong XDCB quý I/2000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn ban hành

Số hiệu: 637/2000/QĐ-UBNgày ban hành: 12 tháng 06 năm 2000 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Dương Đình Hân ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 637/2000/QĐ-UB Bắc Kạn, ngày 12

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB