Giàng Seo Phử, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 160/QĐ-UBDT năm 2010 ban hành Quy chế công tác lưu trữ của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 160/QĐ-UBDT năm 2010 ban hành Quy chế công tác lưu trữ của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 160/QĐ-UBDTNgày ban hành: 01 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Giàng Seo Phử ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 160/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 01 tháng 06
Quyết định 159/QĐ-UBDT năm 2010 ban hành Quy chế công tác văn thư của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 159/QĐ-UBDT năm 2010 ban hành Quy chế công tác văn thư của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 159/QĐ-UBDTNgày ban hành: 01 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Giàng Seo Phử ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 159/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 01 tháng 06
Công điện 04/CĐ-BCĐ về một số tỉnh chưa gửi báo cáo kết quả Đại hội do Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam ban hành

Công điện 04/CĐ-BCĐ về một số tỉnh chưa gửi báo cáo kết quả Đại hội do Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam ban hành

Số hiệu: 04/CĐ-BCĐNgày ban hành: 25 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Công điện Người ký: Giàng Seo Phử BAN CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DTTS VN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/CĐ-BCĐ Hà
Công văn 01/BTC-NDVK triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam do Ban tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam ban hành

Công văn 01/BTC-NDVK triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam do Ban tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam ban hành

Số hiệu: 01/BTC-NDVKNgày ban hành: 15 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Giàng Seo Phử BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CÁC DTTS VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Thông tư 03/2010/TT-UBDT quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Thông tư 03/2010/TT-UBDT quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 03/2010/TT-UBDTNgày ban hành: 15 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Giàng Seo Phử ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 03/2010/TT-UBDT Hà Nội, ngày 15 tháng
Quyết định 355/QĐ-UBDT năm 2009 thành lập Phòng Thông tin tư liệu thuộc Trung tâm Thông tin do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 355/QĐ-UBDT năm 2009 thành lập Phòng Thông tin tư liệu thuộc Trung tâm Thông tin do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 355/QĐ-UBDTNgày ban hành: 13 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Giàng Seo Phử ỦY BAN DÂN TỘC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 355/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 13 tháng 11
Quyết định 265/QĐ-UBDT năm 2009 về Kế hoạch triển khai thực hiện Giai đoạn I (2009 - 2011) Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 265/QĐ-UBDT năm 2009 về Kế hoạch triển khai thực hiện Giai đoạn I (2009 - 2011) Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 265/QĐ-UBDTNgày ban hành: 20 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Giàng Seo Phử ỦY BAN DÂN TỘC ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số: 265/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 20
Quyết định 260/QĐ-UBDT năm 2009 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 260/QĐ-UBDT năm 2009 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 260/QĐ-UBDTNgày ban hành: 12 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Giàng Seo Phử ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 260/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2009
Quyết định 180/QĐ-UBDT năm 2009 ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 180/QĐ-UBDT năm 2009 ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 180/QĐ-UBDTNgày ban hành: 12 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Giàng Seo Phử UỶ BAN DÂN TỘC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 180/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm
Quyết định 134/QĐ-UBDT năm 2009 về Quy chế làm việc của Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban dân tộc ban hành

Quyết định 134/QĐ-UBDT năm 2009 về Quy chế làm việc của Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban dân tộc ban hành

Số hiệu: 134/QĐ-UBDTNgày ban hành: 24 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Giàng Seo Phử UỶ BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 134/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm
Quyết định 170/QĐ-UBDT năm 2008 về việc công bố danh sách cán bộ, công chức lãnh đạo cấp vụ của các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 170/QĐ-UBDT năm 2008 về việc công bố danh sách cán bộ, công chức lãnh đạo cấp vụ của các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 170/QĐ-UBDTNgày ban hành: 30 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Giàng Seo Phử UỶ BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 170/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2008
Quyết định 167/QĐ-UBDT năm 2008 về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 167/QĐ-UBDT năm 2008 về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 167/QĐ-UBDTNgày ban hành: 30 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Giàng Seo Phử ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 167/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 30 tháng 06
Công văn số 352/UBDT-VPDP 135 về việc hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình 135 do Uỷ ban Dân tộc ban hành

Công văn số 352/UBDT-VPDP 135 về việc hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình 135 do Uỷ ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 352/UBDT-VPDP135Ngày ban hành: 03 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Công văn Người ký: Giàng Seo Phử UỶ BAN DÂN TỘC ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 352/UBDT-VPĐP 135 Hà Nội, ngày 03 tháng 06
Quyết định 02/2008/QĐ-UBDT về Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Dân tộc do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 02/2008/QĐ-UBDT về Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Ủy ban Dân tộc do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 02/2008/QĐ-UBDTNgày ban hành: 08 tháng 05 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Giàng Seo Phử ỦY BAN DÂN TỘC ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc ------- Số: 02/2008/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm
Quyết định 03/2008/QĐ-UBDT về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương

Quyết định 03/2008/QĐ-UBDT về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc" do Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 03/2008/QĐ-UBDTNgày ban hành: 08 tháng 05 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Giàng Seo Phử ỦY BAN DÂN TỘC ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc ------- Số: 03/2008/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm

Giàng Seo Phử, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 24/09/2020 07:14:36
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Giàng Seo Phử

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB