Hà Hùng Cường, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 84/QĐ-BTP năm 2013 về Kế hoạch của Bộ Tư pháp tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Quyết định 84/QĐ-BTP năm 2013 về Kế hoạch của Bộ Tư pháp tổ chức lấy ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Số hiệu: 84/QĐ-BTPNgày ban hành: 17 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Hùng Cường BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013
Quyết định 3990/QĐ-BTP năm 2012 phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2012 của Ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Quyết định 3990/QĐ-BTP năm 2012 phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2012 của Ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 3990/QĐ-BTPNgày ban hành: 29 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Hùng Cường BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3990/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm
Thông tư 13/2012/TT-BTP quy định chi tiết chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang và Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định số 14/2012/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Thông tư 13/2012/TT-BTP quy định chi tiết chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang và Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định số 14/2012/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 13/2012/TT-BTPNgày ban hành: 26 tháng 11 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hà Hùng Cường BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2012/TT-BTP Hà Nội, ngày 26 tháng 11
Quyết định 2726/QĐ-BTP năm 2012 về Quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin để cập nhật, kiểm tra, đối chiếu và khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Quyết định 2726/QĐ-BTP năm 2012 về Quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin để cập nhật, kiểm tra, đối chiếu và khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 2726/QĐ-BTPNgày ban hành: 15 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Hùng Cường BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2726/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm
Quyết định 4165/QĐ-BTP năm 2011 về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Quyết định 4165/QĐ-BTP năm 2011 về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 4165/QĐ-BTPNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Hùng Cường BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4165/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm
Quyết định 4165/QĐ-BTP năm 2011 về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Quyết định 4165/QĐ-BTP năm 2011 về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 4165/QĐ-BTPNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Hùng Cường BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4165/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm
Quyết định 4153/QĐ-BTP năm 2011 cử Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng Cụm thi đua khối đơn vị thuộc Bộ năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Quyết định 4153/QĐ-BTP năm 2011 cử Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng Cụm thi đua khối đơn vị thuộc Bộ năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 4153/QĐ-BTPNgày ban hành: 26 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Hùng Cường BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4153/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm
Quyết định 4152/QĐ-BTP năm 2011 thành lập Cụm thi đua khối đơn vị thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Quyết định 4152/QĐ-BTP năm 2011 thành lập Cụm thi đua khối đơn vị thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 4152/QĐ-BTPNgày ban hành: 26 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Hùng Cường BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4152/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm
Quyết định 4153/QĐ-BTP năm 2011 cử Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng Cụm thi đua khối đơn vị thuộc Bộ năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Quyết định 4153/QĐ-BTP năm 2011 cử Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng Cụm thi đua khối đơn vị thuộc Bộ năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 4153/QĐ-BTPNgày ban hành: 26 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Hùng Cường BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4153/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm
Quyết định 4152/QĐ-BTP năm 2011 thành lập Cụm thi đua khối đơn vị thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Quyết định 4152/QĐ-BTP năm 2011 thành lập Cụm thi đua khối đơn vị thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 4152/QĐ-BTPNgày ban hành: 26 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Hùng Cường BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4152/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm
Quyết định 4146/QĐ-BTP năm 2011 về Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Quyết định 4146/QĐ-BTP năm 2011 về Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 4146/QĐ-BTPNgày ban hành: 24 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Hùng Cường BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4146/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 24 tháng 10
Quyết định 4148/QĐ-BTP năm 2011 về Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Quyết định 4148/QĐ-BTP năm 2011 về Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 4148/QĐ-BTPNgày ban hành: 24 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Hùng Cường BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4148/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 24 tháng 10
Thông tư 16/2011/TT-BTP quy định về phân cấp và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Thông tư 16/2011/TT-BTP quy định về phân cấp và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 16/2011/TT-BTPNgày ban hành: 28 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hà Hùng Cường BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 16/2011/TT-BTP Hà Nội, ngày 28 tháng 9
Công văn 5096/BTP-VP quán triệt thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tư pháp ban hành

Công văn 5096/BTP-VP quán triệt thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 5096/BTP-VPNgày ban hành: 29 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hà Hùng Cường BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5096/BTP-VP V/v quán triệt thực hiện ý
Công văn 5046/BTP-TCCB tiếp tục thực hiện Công văn 60-CV/BCS và 74-CV/BCSĐ do Bộ Tư pháp ban hành

Công văn 5046/BTP-TCCB tiếp tục thực hiện Công văn 60-CV/BCS và 74-CV/BCSĐ do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 5046/BTP-TCCBNgày ban hành: 25 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hà Hùng Cường BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5046/BTP-TCCB V/v Tiếp tục thực hiện

Hà Hùng Cường, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 06/06/2023 20:23:35
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Hà Hùng Cường

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB