Hà Hùng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 1128/QĐ-BTP năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Quyết định 1128/QĐ-BTP năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 1128/QĐ-BTPNgày ban hành: 05 tháng 07 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Hùng BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1128/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2011
Quyết định 1128/QĐ-BTP năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Quyết định 1128/QĐ-BTP năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 1128/QĐ-BTPNgày ban hành: 05 tháng 07 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Hùng BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1128/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2011
Công văn số 470/UBDT-CSDT về việc tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II do Ủy ban Dân tộc ban hành

Công văn số 470/UBDT-CSDT về việc tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 470/UBDT-CSDTNgày ban hành: 23 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hà Hùng UỶ BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 470/UBDT-CSDT V/v tăng cường chỉ đạo, đẩy nhanh
Quyết định 114/QĐ-UBDT năm 2009 về Quy chế quản lý hoạt động của trang thông tin điện tử chương trình 135 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành

Quyết định 114/QĐ-UBDT năm 2009 về Quy chế quản lý hoạt động của trang thông tin điện tử chương trình 135 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành

Số hiệu: 114/QĐ-UBDTNgày ban hành: 10 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Hùng UỶ BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 114/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2009
Quyết định 61/QĐ-UBDT năm 2009 công nhận các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 61/QĐ-UBDT năm 2009 công nhận các xã, huyện là miền núi, vùng cao do điều chỉnh địa giới hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 61/QĐ-UBDTNgày ban hành: 12 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Hùng ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 61/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2009
Công văn 933/UBDT-CSDT hướng dẫn Quyết định 126/2008/QĐ-TTg về cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn do Ủy ban Dân tộc ban hành

Công văn 933/UBDT-CSDT hướng dẫn Quyết định 126/2008/QĐ-TTg về cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 933/UBDT-CSDTNgày ban hành: 20 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hà Hùng ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 933/UBDT-CSDTV/v hướng dẫn thực hiện Quyết
Công văn số 886/UBDT-CSDT về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 74/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành 3/10/2008 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Công văn số 886/UBDT-CSDT về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 74/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành 3/10/2008 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 886/UBDT-CSDTNgày ban hành: 03 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hà Hùng UỶ BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------- Số: 886/UBDT-CSDT V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định
Công văn 20/UBDT-CSDT hướng dẫn chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển năm 2008 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Công văn 20/UBDT-CSDT hướng dẫn chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển năm 2008 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 20/UBDT-CSDTNgày ban hành: 10 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hà Hùng ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 20/UBDT-CSDTV/v Hướng dẫn thực hiện chính sách
Quyết định 06/2007/QĐ-UBDT về Chiến lược truyền thông Chương trình 135 giai đoạn II do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 06/2007/QĐ-UBDT về Chiến lược truyền thông Chương trình 135 giai đoạn II do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 06/2007/QĐ-UBDTNgày ban hành: 12 tháng 10 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Hùng QUYẾT ĐỊNH ỦY BAN DÂN TỘC***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******* Số: 06/2007/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 12 tháng 10
Quyết định 231/QĐ-UBDT năm 2006 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Công nghệ thông tin trực thuộc trung tâm tin học do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 231/QĐ-UBDT năm 2006 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Công nghệ thông tin trực thuộc trung tâm tin học do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 231/QĐ-UBDTNgày ban hành: 23 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Hùng ỦY BAN DÂN TỘC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số 231/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2006 QUYẾT
Quyết định 230/QĐ-UBDT năm 2006 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng Tích hợp dữ liệu trực thuộc Trung tâm Tin học do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc ban hành

Quyết định 230/QĐ-UBDT năm 2006 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng Tích hợp dữ liệu trực thuộc Trung tâm Tin học do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 230/QĐ-UBDTNgày ban hành: 23 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Hùng ỦY BAN DÂN TỘC ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 230/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2006 QUYẾT
Quyết định 229/QĐ-UBDT năm 2006 về việc thành lập Phòng trang tin điện tử trực thuộc trung tâm tin học do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 229/QĐ-UBDT năm 2006 về việc thành lập Phòng trang tin điện tử trực thuộc trung tâm tin học do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 229/QĐ-UBDTNgày ban hành: 23 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Hùng ỦY BAN DÂN TỘC********** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số 229/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2006 QUYẾT
Quyết định 232/QĐ-UBDT năm 2006 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng hành chính quản trị trực thuộc trung tâm tin học do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 232/QĐ-UBDT năm 2006 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng hành chính quản trị trực thuộc trung tâm tin học do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Số hiệu: 232/QĐ-UBDTNgày ban hành: 23 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hà Hùng ỦY BAN DÂN TỘC ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số 232/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2006 QUYẾT

Hà Hùng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 20:38:51
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Hà Hùng

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB