Hoàng Ngọc Thanh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Hướng dẫn 266/HD-TLĐ về tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức lao động tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Hướng dẫn 266/HD-TLĐ về tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức lao động tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 266/HD-TLĐNgày ban hành: 02 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Hướng dẫn Người ký: Hoàng Ngọc Thanh TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 266/HD-TLĐ Hà Nội,
Hướng dẫn 257/HD-TLĐ thi đua khen thưởng chuyên đề “Văn hoá - Thể dục, Thể thao” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Hướng dẫn 257/HD-TLĐ thi đua khen thưởng chuyên đề “Văn hoá - Thể dục, Thể thao” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 257/HD-TLĐNgày ban hành: 01 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Hướng dẫn Người ký: Hoàng Ngọc Thanh TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 257/HD-TLĐ Hà Nội,
Công văn 835/TLĐ sửa đổi chỉ tiêu trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Công văn 835/TLĐ sửa đổi chỉ tiêu trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 835/TLĐNgày ban hành: 31 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Ngọc Thanh TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 835/TLĐV/v sửa đổi, bổ sung
Hướng dẫn 150/HD-TLĐ về công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2010 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Hướng dẫn 150/HD-TLĐ về công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2010 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 150/HD-TLĐNgày ban hành: 26 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Hướng dẫn Người ký: Hoàng Ngọc Thanh TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 150/HD-TLĐ Hà Nội, ngày
Hướng dẫn 2110/HD-TLĐ về công tác tuyên truyền biển, đảo và kết quả công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Campuchia, công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống quốc giới Việt Nam – Lào năm 2010 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Hướng dẫn 2110/HD-TLĐ về công tác tuyên truyền biển, đảo và kết quả công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Campuchia, công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống quốc giới Việt Nam – Lào năm 2010 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2110/HD-TLĐNgày ban hành: 23 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Hướng dẫn Người ký: Hoàng Ngọc Thanh TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2110/HD-TLĐ Hà Nội, ngày
Hướng dẫn 2068/HD-TLĐ về công tác tuyên giáo công đoàn năm 2010 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Hướng dẫn 2068/HD-TLĐ về công tác tuyên giáo công đoàn năm 2010 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2068/HD-TLĐNgày ban hành: 16 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Hướng dẫn Người ký: Hoàng Ngọc Thanh TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2068/HD-TLĐ Hà Nội, ngày 16
Chỉ thị 03/CT-TLĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học trong tổ chức công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Chỉ thị 03/CT-TLĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học trong tổ chức công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 03/CT-TLĐNgày ban hành: 26 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hoàng Ngọc Thanh TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 03/CT-TLĐ Hà Nội, ngày
Chỉ thị 02/CT-TLĐ năm 2009 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học trong tổ chức công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Chỉ thị 02/CT-TLĐ năm 2009 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học trong tổ chức công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 02/CT-TLĐNgày ban hành: 26 tháng 10 năm 2009 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hoàng Ngọc Thanh TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 02/CT-TLĐ Hà Nội, ngày 26
Hướng dẫn 1350/HD-TLĐ năm 2009 về xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Hướng dẫn 1350/HD-TLĐ năm 2009 về xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1350/HD-TLĐNgày ban hành: 14 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Hướng dẫn Người ký: Hoàng Ngọc Thanh TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1350/HD-TLĐ Hà Nội, ngày
Hướng dẫn 1111/HD-TLĐ năm 2009 về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Hướng dẫn 1111/HD-TLĐ năm 2009 về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1111/HD-TLĐNgày ban hành: 09 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Hướng dẫn Người ký: Hoàng Ngọc Thanh TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1111/HD-TLĐ Hà Nội, ngày
Công văn 275/TLĐ về hướng dẫn đăng ký và xét tặng Bằng công nhận cơ sở văn hoá do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Công văn 275/TLĐ về hướng dẫn đăng ký và xét tặng Bằng công nhận cơ sở văn hoá do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 275/TLĐNgày ban hành: 02 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Ngọc Thanh TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 275/TLĐV/v: 'Hướng dẫn đăng
Công văn số 310/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sơ kết nửa nhiệm kỳ

Công văn số 310/TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sơ kết nửa nhiệm kỳ

Số hiệu: 310/TLĐNgày ban hành: 27 tháng 02 năm 2006 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Ngọc Thanh TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 310/TLĐ V/v: Sơ kết nửa nhiệm kỳ
Thông báo số 25/BC-TLĐ về việc báo cáo tháng 5 năm 2005 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Thông báo số 25/BC-TLĐ về việc báo cáo tháng 5 năm 2005 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 25/BC-TLĐNgày ban hành: 31 tháng 05 năm 2005 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Hoàng Ngọc Thanh TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 25/BC-TLĐ Hà Nội, ngày 31
Thông báo số 17/BC-TLĐ về báo cáo tháng 4 năm 2005 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Thông báo số 17/BC-TLĐ về báo cáo tháng 4 năm 2005 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 17/BC-TLĐNgày ban hành: 29 tháng 04 năm 2005 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Hoàng Ngọc Thanh TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 17/BC-TLĐ Hà Nội, ngày 29
Thông báo số 09/BC-TLĐ về báo cáo tháng 02 năm 2005 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Thông báo số 09/BC-TLĐ về báo cáo tháng 02 năm 2005 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 09/BC-TLĐNgày ban hành: 28 tháng 02 năm 2005 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Hoàng Ngọc Thanh TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 09/BC-TLĐ Hà Nội, ngày 28

Hoàng Ngọc Thanh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 20/09/2020 05:37:22
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Hoàng Ngọc Thanh

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB