Hoàng Tuấn Anh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 02/2013/TT-BVHTTDLNgày ban hành: 24 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hoàng Tuấn Anh BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông tư 12/2012/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Thông tư 12/2012/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 12/2012/TT-BVHTTDLNgày ban hành: 10 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hoàng Tuấn Anh BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông tư 11/2012/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động chuyên môn của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Thông tư 11/2012/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện hoạt động chuyên môn của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 11/2012/TT-BVHTTDLNgày ban hành: 06 tháng 12 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hoàng Tuấn Anh BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông tư 10/2012/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Thông tư 10/2012/TT-BVHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 10/2012/TT-BVHTTDLNgày ban hành: 29 tháng 11 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hoàng Tuấn Anh BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 2744/QĐ-BVHTTDL năm 2012 phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Quyết định 2744/QĐ-BVHTTDL năm 2012 phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 2744/QĐ-BVHTTDLNgày ban hành: 26 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Tuấn Anh BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2744/QĐ-BVHTTDL
Chỉ thị 2522/CT-BVHTTDL năm 2012 tổ chức triển khai “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chỉ thị 2522/CT-BVHTTDL năm 2012 tổ chức triển khai “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 2522/CT-BVHTTDLNgày ban hành: 26 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hoàng Tuấn Anh BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2522/CT-BVHTTDL Hà
Quyết định 2733/QĐ-BVHTTDL năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012 - 2015

Quyết định 2733/QĐ-BVHTTDL năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012 - 2015

Số hiệu: 2733/QĐ-BVHTTDLNgày ban hành: 25 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Tuấn Anh BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2733/QĐ-BVHTTDL
Quyết định 2734/QĐ-BVHTTDL năm 2012 thành lập Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Quyết định 2734/QĐ-BVHTTDL năm 2012 thành lập Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 2734/QĐ-BVHTTDLNgày ban hành: 25 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Tuấn Anh BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2734/QĐ-BVHTTDL
Quyết định 2126/QĐ-BVHTTDL năm 2012 công nhận làng, bản, buôn truyền thống tiêu biểu dân tộc ít người do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Quyết định 2126/QĐ-BVHTTDL năm 2012 công nhận làng, bản, buôn truyền thống tiêu biểu dân tộc ít người do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 2126/QĐ-BVHTTDLNgày ban hành: 06 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Tuấn Anh BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2126/QĐ-BVHTTDL
Chỉ thị 65/CT-BVHTTDL năm 2012 chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chỉ thị 65/CT-BVHTTDL năm 2012 chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 65/CT-BVHTTDLNgày ban hành: 16 tháng 04 năm 2012 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hoàng Tuấn Anh BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/CT-BVHTTDL Hà Nội,
Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL hướng dẫn về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL hướng dẫn về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 12/2011/TT-BVHTTDLNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hoàng Tuấn Anh BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL hướng dẫn về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL hướng dẫn về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 12/2011/TT-BVHTTDLNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hoàng Tuấn Anh BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông tư 10/2011/TT-BVHTTDL quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hoá Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Thông tư 10/2011/TT-BVHTTDL quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hoá Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 10/2011/TT-BVHTTDLNgày ban hành: 16 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Hoàng Tuấn Anh BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Chỉ thị 152/CT-BVHTTDL năm 2011 về tổ chức triển khai Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chỉ thị 152/CT-BVHTTDL năm 2011 về tổ chức triển khai Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 152/CT-BVHTTDLNgày ban hành: 09 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hoàng Tuấn Anh BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 152/CT-BVHTTDL Hà
Chỉ thị 152/CT-BVHTTDL năm 2011 về tổ chức triển khai Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chỉ thị 152/CT-BVHTTDL năm 2011 về tổ chức triển khai Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của trường văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011-2020” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 152/CT-BVHTTDLNgày ban hành: 09 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hoàng Tuấn Anh BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 152/CT-BVHTTDL Hà

Hoàng Tuấn Anh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 24/09/2020 06:49:19
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Hoàng Tuấn Anh

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB