Hoàng Văn Phong, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 1518/QĐ-BKHCN năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quyết định 1518/QĐ-BKHCN năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 1518/QĐ-BKHCNNgày ban hành: 10 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Phong BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 1518/QĐ-BKHCN Hà Nội,
Quyết định 13/2008/QĐ-BKHCN về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương

Quyết định 13/2008/QĐ-BKHCN về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 13/2008/QĐ-BKHCNNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Phong BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 13/2008/QĐ-BKHCN Hà Nội,
Quyết định 2673/QĐ-BKHCN năm 2007 về việc thành viên ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quyết định 2673/QĐ-BKHCN năm 2007 về việc thành viên ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 2673/QĐ-BKHCNNgày ban hành: 13 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Phong BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 2673/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 13
Quyết định 2616/QĐ-BKHCN năm 2007 quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong việc công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quyết định 2616/QĐ-BKHCN năm 2007 quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong việc công nhận khả năng kiểm định phương tiện đo do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 2616/QĐ-BKHCNNgày ban hành: 07 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Phong BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 2616/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 07 tháng
Quyết định 2614/QĐ-BKHCN năm 2007 quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong việc cấp giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn, đánh giá; cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quyết định 2614/QĐ-BKHCN năm 2007 quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong việc cấp giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn, đánh giá; cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 2614/QĐ-BKHCNNgày ban hành: 07 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Phong BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 2614/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 07 tháng
Công văn số 1660/QĐ-BKHCN về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Công văn số 1660/QĐ-BKHCN về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 1660/QĐ-BKHCNNgày ban hành: 13 tháng 08 năm 2007 Loại văn bản: Công văn Người ký: Hoàng Văn Phong BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1660/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 13 tháng
Chỉ thị 1113/CT-BKHCN năm 2007 về đẩy mạnh các hoạt động triển khai thực hiện luật phòng, chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chỉ thị 1113/CT-BKHCN năm 2007 về đẩy mạnh các hoạt động triển khai thực hiện luật phòng, chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 1113/CT-BKHCNNgày ban hành: 20 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Hoàng Văn Phong BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 1113/CT-BKHCN Hà Nội, ngày 20 tháng 6
Quyết định 1112/QĐ-BKHCN năm 2007 điều chỉnh cơ cấu tổ chức Cục Kiểm soát An toàn bức xạ và hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quyết định 1112/QĐ-BKHCN năm 2007 điều chỉnh cơ cấu tổ chức Cục Kiểm soát An toàn bức xạ và hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 1112/QĐ-BKHCNNgày ban hành: 20 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Phong BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1112/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 20
Quyết định 484/QĐ-BKHCN năm 2007 ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ khoa học và công nghệ” do Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ ban hành

Quyết định 484/QĐ-BKHCN năm 2007 ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ khoa học và công nghệ” do Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ ban hành

Số hiệu: 484/QĐ-BKHCNNgày ban hành: 02 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Phong BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- Số: 484/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 02 tháng 04
Quyết định 485/QĐ-BKHCN năm 2007 ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” do Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ ban hành

Quyết định 485/QĐ-BKHCN năm 2007 ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” do Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ ban hành

Số hiệu: 485/QĐ-BKHCNNgày ban hành: 02 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Phong BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc**** Số: 485/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm
Quyết định 483/QĐ-BKHCN năm 2007 thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Thanh tra Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quyết định 483/QĐ-BKHCN năm 2007 thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Thanh tra Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 483/QĐ-BKHCNNgày ban hành: 02 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Phong BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 483/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 02
Quyết định 353/QĐ-BKHCN năm 2007 ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành

Quyết định 353/QĐ-BKHCN năm 2007 ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa Học và Công Nghệ ban hành

Số hiệu: 353/QĐ-BKHCNNgày ban hành: 03 tháng 03 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Phong BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 353/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 03 tháng
Quyết định 248/QĐ-BKHCN năm 2007 về Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Vụ Kế hoạch-Tài chính do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quyết định 248/QĐ-BKHCN năm 2007 về Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Vụ Kế hoạch-Tài chính do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 248/QĐ-BKHCNNgày ban hành: 12 tháng 02 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Phong BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 248/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 12 tháng
Quyết định 246/QĐ-BKHCN năm 2007 ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quyết định 246/QĐ-BKHCN năm 2007 ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 246/QĐ-BKHCNNgày ban hành: 12 tháng 02 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Phong BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 246/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 12 tháng
Quyết định 101/QĐ-BKHCN năm 2007 ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quyết định 101/QĐ-BKHCN năm 2007 ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 101/QĐ-BKHCNNgày ban hành: 18 tháng 01 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hoàng Văn Phong BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 101/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 18 tháng

Hoàng Văn Phong, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 27/09/2020 02:08:24
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Hoàng Văn Phong

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB