Huỳnh Thế Năng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 16/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi do cơ quan địa phương thực hiện của tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 16/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi do cơ quan địa phương thực hiện của tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 16/2013/QĐ-UBNDNgày ban hành: 09 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Thế Năng UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2013/QĐ-UBND
Quyết định 06/2013/QĐ-UBND về Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND về Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang

Số hiệu: 06/2013/QĐ-UBNDNgày ban hành: 18 tháng 03 năm 2013 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Thế Năng UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2013/QĐ-UBND
Quyết định 19/2012/QĐ-UBND quy định mức chi đặc thù cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND quy định mức chi đặc thù cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Số hiệu: 19/2012/QĐ-UBNDNgày ban hành: 31 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Thế Năng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2012/QĐ-UBND
Quyết định 1254/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Quyết định 13/2010/QĐ-UBND về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm cá khô và mắm cá An Giang

Quyết định 1254/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ Quyết định 13/2010/QĐ-UBND về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương: Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho sản phẩm cá khô và mắm cá An Giang

Số hiệu: 1254/QĐ-UBNDNgày ban hành: 26 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Thế Năng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1254/QĐ-UBND An
Quyết định 53/2011/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 53/2011/QĐ-UBND về Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 53/2011/QĐ-UBNDNgày ban hành: 21 tháng 11 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Thế Năng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 53/2011/QĐ-UBND
Quyết định 35/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với cơ quan, tổ chức trong kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 35/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với cơ quan, tổ chức trong kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 35/2011/QĐ-UBNDNgày ban hành: 24 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Thế Năng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 35/2011/QĐ-UBND
Quyết định 50/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 50/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 50/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 25 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Thế Năng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 50/2010/QĐ-UBND Long
Quyết định 39/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý đất công trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 39/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý đất công trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 39/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 10 tháng 09 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Thế Năng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 39/2009/QĐ-UBND Long
Quyết định 31/2009/QĐ-UBND về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 31/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 17 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Thế Năng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 31/2009/QĐ-UBND
Chỉ thị 08/2009/CT-UBND về chấn chỉnh tình trạng tùy tiện lấy đất, cát núi làm nguyên vật liệu xây dựng và chôn cất trên núi trái phép do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Chỉ thị 08/2009/CT-UBND về chấn chỉnh tình trạng tùy tiện lấy đất, cát núi làm nguyên vật liệu xây dựng và chôn cất trên núi trái phép do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Số hiệu: 08/2009/CT-UBNDNgày ban hành: 12 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Huỳnh Thế Năng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG --------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 08/2009/CT-UBND
Quyết định 20/2009/QĐ-UBND về quản lý, bảo vệ rừng và sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 20/2009/QĐ-UBND về quản lý, bảo vệ rừng và sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 20/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 02 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Thế Năng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 20/2009/QĐ-UBND Long
Quyết định 17/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 17/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 29 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Thế Năng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 17/2009/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày
Quyết định 12/2009/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư xây dựng hệ thống trạm bơm điện trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư xây dựng hệ thống trạm bơm điện trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 12/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 14 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Thế Năng UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 12/2009/QĐ-UBND Long
Quyết định 10/2008/QĐ-UBND quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch ở nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Quyết định 10/2008/QĐ-UBND quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch ở nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 10/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 03 tháng 03 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Thế Năng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 10/2008/QĐ-UBND Long Xuyên,
Chương trình số 03/CTr-UBND về việc bảo tồn và phát triển làng nghề ttcn tỉnh an giang giai đoạn 2008-2010 và tầm nhìn đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chương trình số 03/CTr-UBND về việc bảo tồn và phát triển làng nghề ttcn tỉnh an giang giai đoạn 2008-2010 và tầm nhìn đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 03/CTr-UBNDNgày ban hành: 17 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Huỳnh Thế Năng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 03/CTr-UBND Long Xuyên ngày 17

Huỳnh Thế Năng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 19:22:48
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Huỳnh Thế Năng

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB