Lâm Đình Chiến, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 02/2010/QĐ-UBND sửa đổi danh mục cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ Quận 10 do Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành

Quyết định 02/2010/QĐ-UBND sửa đổi danh mục cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ Quận 10 do Ủy ban nhân dân quận 10 ban hành

Số hiệu: 02/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 04 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lâm Đình Chiến ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 02/2010/QĐ-UBND Quận 10, ngày
Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về tổng kết nhiệm kỳ 2004 - 2009, khóa IX của Hội đồng nhân dân quận 10 do Hội đồng nhân dân quận 10 khoá IX, kỳ họp thứ 19 ban hành

Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND về tổng kết nhiệm kỳ 2004 - 2009, khóa IX của Hội đồng nhân dân quận 10 do Hội đồng nhân dân quận 10 khoá IX, kỳ họp thứ 19 ban hành

Số hiệu: 01/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 14 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lâm Đình Chiến HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 01/2009/NQ-HĐND Quận 10,
Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận 10 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận 10 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Số hiệu: 09/2008/NQ-HĐNDNgày ban hành: 22 tháng 07 năm 2008 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lâm Đình Chiến HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2008/NQ-HĐND Quận 10,
Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Số hiệu: 07/2008/NQ-HĐNDNgày ban hành: 22 tháng 07 năm 2008 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lâm Đình Chiến HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2008/NQ-HĐND Quận
Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Số hiệu: 08/2008/NQ-HĐNDNgày ban hành: 22 tháng 07 năm 2008 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lâm Đình Chiến HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2008/NQ-HĐND Quận
Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc thực hiện chuyên đề “năm 2008 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn quận 10 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc thực hiện chuyên đề “năm 2008 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn quận 10 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Số hiệu: 05/2008/NQ-HĐNDNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 2008 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lâm Đình Chiến HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 05/2008/NQ-HĐND Quận 10, ngày 22
Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 10 đến năm 2020, tỷ lệ 1/5000 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 10 đến năm 2020, tỷ lệ 1/5000 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Số hiệu: 06/2008/NQ-HĐNDNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 2008 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lâm Đình Chiến HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 06/2008/NQ-HĐND Quận 10, ngày 22
Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Số hiệu: 01/2008/NQ-HĐNDNgày ban hành: 16 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lâm Đình Chiến HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 01/2008/NQ-HĐND Quận 10, ngày 16
Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc chương trình hoạt động giám sát năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND về việc chương trình hoạt động giám sát năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Số hiệu: 02/2008/NQ-HĐNDNgày ban hành: 16 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lâm Đình Chiến HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 02/2008/NQ-HĐND Quận 10, ngày 16
Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc giao kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc giao kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Số hiệu: 03/2008/NQ-HĐNDNgày ban hành: 16 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lâm Đình Chiến HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 03/2008/NQ-HĐND Quận 10, ngày 16
Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc định mức chi cho hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 10, khóa IX do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về việc định mức chi cho hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 10, khóa IX do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Số hiệu: 04/2008/NQ-HĐNDNgày ban hành: 16 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lâm Đình Chiến HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/NQ-HĐND Quận 10, ngày 16
Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc tình hình thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán thu - chi ngân sách quận 10 năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc tình hình thực hiện ngân sách năm 2007 và dự toán thu - chi ngân sách quận 10 năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Số hiệu: 03/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 20 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lâm Đình Chiến HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 03/2007/NQ-HĐND Quận 10, ngày 20
Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Số hiệu: 04/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 20 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lâm Đình Chiến HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2007/NQ-HĐND Quận 10, ngày 20
Nghị quyết số 38/2007/NQ-HĐND về việc tổng kết chuyên đề quy chế dân chủ cơ sở do Hội đồng nhân dân Quận 10 ban hành

Nghị quyết số 38/2007/NQ-HĐND về việc tổng kết chuyên đề quy chế dân chủ cơ sở do Hội đồng nhân dân Quận 10 ban hành

Số hiệu: 38/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 30 tháng 03 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lâm Đình Chiến HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 38/2007/NQ-HĐND Quận 10, ngày 30
Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên ủy ban nhân dân quận 10 nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Hội đồng nhân dân Quận 10 ban hành

Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên ủy ban nhân dân quận 10 nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Hội đồng nhân dân Quận 10 ban hành

Số hiệu: 26/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 21 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lâm Đình Chiến HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 26/2006/NQ-HĐND Quận 10, ngày 21

Lâm Đình Chiến, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 02/12/2020 23:36:51
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Lâm Đình Chiến

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB