Lê Đình Nhơn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Chỉ thị 27/CT-UB năm 1983 về việc bán xăng giá kinh doanh cho xe, máy tư nhân và về công tác quản lý, bảo vệ xăng dầu trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 27/CT-UB năm 1983 về việc bán xăng giá kinh doanh cho xe, máy tư nhân và về công tác quản lý, bảo vệ xăng dầu trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 27/CT-UBNgày ban hành: 10 tháng 06 năm 1983 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 27/CT-UB TP. Hồ Chí Minh,
Quyết định 83/QĐ-UB năm 1983 thành lập Ban chỉ đạo quyết toán vật tư do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 83/QĐ-UB năm 1983 thành lập Ban chỉ đạo quyết toán vật tư do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 83/QĐ-UBNgày ban hành: 09 tháng 06 năm 1983 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 83/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh,
Quyết định 74/QĐ năm 1983 thành lập Đoàn kiểm tra việc sản xuất, giao nộp sản phẩm, phân phối thu nhập các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 74/QĐ năm 1983 thành lập Đoàn kiểm tra việc sản xuất, giao nộp sản phẩm, phân phối thu nhập các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 74/QĐNgày ban hành: 01 tháng 06 năm 1983 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 74/QĐ TP. Hồ Chí Minh, ngày
Quyết định 137/QĐ-UB năm 1983 về giá bán lẻ theo giá kinh doanh thương nghiệp áp dụng cho thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và tư thương do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 137/QĐ-UB năm 1983 về giá bán lẻ theo giá kinh doanh thương nghiệp áp dụng cho thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và tư thương do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 137/QĐ-UBNgày ban hành: 09 tháng 05 năm 1983 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 137/QĐ-UB TP. Hồ Chí
Quyết định 102/QĐ-UB năm 1983 về bản quy tắc vệ sinh thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 102/QĐ-UB năm 1983 về bản quy tắc vệ sinh thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 102/QĐ-UBNgày ban hành: 14 tháng 04 năm 1983 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 102/QĐ-UB TP. Hồ
Chỉ thị 14/CT-UBND năm 1983 hướng dẫn thực hiện quỹ bảo trợ nhà trường do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 1983 hướng dẫn thực hiện quỹ bảo trợ nhà trường do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 14/CT-UBNDNgày ban hành: 12 tháng 04 năm 1983 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 14/CT-UBND TP. Hồ Chí
Quyết định 94/QĐ-UB năm 1983 sửa đổi Quyết định 313/QĐ-UB quy định mua bán trao đổi hàng hoá của các đơn vị Trung ương do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 94/QĐ-UB năm 1983 sửa đổi Quyết định 313/QĐ-UB quy định mua bán trao đổi hàng hoá của các đơn vị Trung ương do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 94/QĐ-UBNgày ban hành: 01 tháng 04 năm 1983 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 94/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh,
Thông báo số 66/TB-UB về việc bỏ khoản trợ cấp khó khăn tạm thời cho cán bộ công nhân viên có mức lương thấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông báo số 66/TB-UB về việc bỏ khoản trợ cấp khó khăn tạm thời cho cán bộ công nhân viên có mức lương thấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 66/TB-UBNgày ban hành: 30 tháng 03 năm 1983 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 66/TB-UB TP. Hồ Chí Minh,
Thông báo 67/TB-UB năm 1983 về thời hạn nộp đơn và xem xét việc cấp sổ nhận tiền, sổ nhận hàng theo Quyết định 151 năm 1982 của Hội đồng bộ trưởng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông báo 67/TB-UB năm 1983 về thời hạn nộp đơn và xem xét việc cấp sổ nhận tiền, sổ nhận hàng theo Quyết định 151 năm 1982 của Hội đồng bộ trưởng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 67/TB-UBNgày ban hành: 30 tháng 03 năm 1983 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số : 67/TB-UB TP. Hồ Chí
Quyết định 31/QĐ-UB năm 1983 về việc thành lập Ban chỉ đạo phân phối lưu thông và quản lý thị trường trực thuộc Ủy ban nhân dân các cấp ở thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 31/QĐ-UB năm 1983 về việc thành lập Ban chỉ đạo phân phối lưu thông và quản lý thị trường trực thuộc Ủy ban nhân dân các cấp ở thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 31/QĐ-UBNgày ban hành: 19 tháng 03 năm 1983 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 31/QĐ-UB TP. Hồ Chí Minh,
Thông báo 55/TB-UB thành lập Ban chỉ đạo phân phối lưu thông và quản lý thị trường của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông báo 55/TB-UB thành lập Ban chỉ đạo phân phối lưu thông và quản lý thị trường của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 55/TB-UBNgày ban hành: 19 tháng 03 năm 1983 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 55/TB-UB TP. Hồ Chí Minh,
Thông báo 44/TB-UB về thời hạn tiến hành làm đơn xin phép nhận tiền, nhận hàng của thân nhân ở nước ngoài gởi về do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông báo 44/TB-UB về thời hạn tiến hành làm đơn xin phép nhận tiền, nhận hàng của thân nhân ở nước ngoài gởi về do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 44/TB-UBNgày ban hành: 12 tháng 03 năm 1983 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 44/TB-UB TP. Hồ Chí Minh,
Công văn số 483/UB về việc phụ cấp tạm thời cho cán bộ công nhân viên do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn số 483/UB về việc phụ cấp tạm thời cho cán bộ công nhân viên do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 483/UBNgày ban hành: 11 tháng 03 năm 1983 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 483/UB V/v phụ cấp tạm thời
Thông báo 21/TB-UB về việc xét cấp giấy phép kinh doanh cho ngoại kiều và các công ty, hội tư nhân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông báo 21/TB-UB về việc xét cấp giấy phép kinh doanh cho ngoại kiều và các công ty, hội tư nhân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 21/TB-UBNgày ban hành: 03 tháng 02 năm 1983 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 21/TB-UB TP. Hồ Chí Minh,
Quyết định 32/QĐ-UB năm 1983 quy định về tiêu chuẩn diện tích nhà làm việc, nhà phục vụ lợi ích công cộng cấp phường (nội thành) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 32/QĐ-UB năm 1983 quy định về tiêu chuẩn diện tích nhà làm việc, nhà phục vụ lợi ích công cộng cấp phường (nội thành) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 32/QĐ-UBNgày ban hành: 02 tháng 02 năm 1983 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Đình Nhơn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 32/QĐ-UB TP. Hồ Chí

Lê Đình Nhơn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 07/03/2021 22:06:35
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Lê Đình Nhơn

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB