Lê Hữu Phúc, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Nghị quyết 41/2009/NQ-HĐND ban hành tiêu chí phân bổ vốn và tỷ lệ hỗ trợ cho các nội dung hoạt động dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 (giai đoạn II) năm 2010 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa V, kỳ họp thứ 19 ban hành

Nghị quyết 41/2009/NQ-HĐND ban hành tiêu chí phân bổ vốn và tỷ lệ hỗ trợ cho các nội dung hoạt động dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 (giai đoạn II) năm 2010 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa V, kỳ họp thứ 19 ban hành

Số hiệu: 41/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 11 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Lê Hữu Phúc HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 41/2009/NQ-HĐND Đông Hà,
Chỉ thị 04/2009/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến 2010 và triển khai công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010- 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Chỉ thị 04/2009/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến 2010 và triển khai công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010- 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 04/2009/CT-UBNDNgày ban hành: 03 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Hữu Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 04/2009/CT-UBND Đông Hà,
Chỉ thị 01/2009/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Chỉ thị 01/2009/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 01/2009/CT-UBNDNgày ban hành: 12 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Hữu Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 01/2009/CT-UBND Đông Hà,
Quyết định 40/2008/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 40/2008/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 40/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 22 tháng 12 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hữu Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:40/2008/QĐ-UBND Đông Hà,
Quyết định 12/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ, miễn một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ, miễn một số loại phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 12/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 04 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hữu Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 12/2008/QĐ-UBND Đông Hà, ngày
Quyết định 398/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính- Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008- 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 398/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính- Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008- 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 398/QĐ-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 02 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hữu Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 398/QĐ-UBND Đông Hà, ngày 28 tháng
Quyết định 09/2008/QĐ-UBND về đơn giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới và đơn giá các loại cây, hoa màu áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 09/2008/QĐ-UBND về đơn giá nhà, vật kiến trúc xây dựng mới và đơn giá các loại cây, hoa màu áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 09/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 26 tháng 02 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hữu Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 09/QĐ-UBND Đông Hà, ngày 26
Quyết định 08/2008/QĐ-UBND quy định giá bán nước máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 08/2008/QĐ-UBND quy định giá bán nước máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 08/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 26 tháng 02 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hữu Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:08/2008/QĐ-UBND Đông Hà,
Quyết định 07/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của phòng tiếp công dân tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 07/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của phòng tiếp công dân tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 07/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 20 tháng 02 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hữu Phúc UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 07/2008/QĐ-UBND Đông Hà, ngày
Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, tuyển dụng, quản lý và chế độ chính sách đối với nhân viên, cộng tác viên khuyến nông -khuyến ngư cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 04/2008/QĐ-UBND quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, tuyển dụng, quản lý và chế độ chính sách đối với nhân viên, cộng tác viên khuyến nông -khuyến ngư cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 04/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hữu Phúc UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 04/2008/QĐ-UBND Đông Hà, ngày
Quyết định 03/2008/QĐ-UBND về quy chế quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND về quy chế quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 03/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 25 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hữu Phúc UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 03/2008/QĐ-UBND Đông Hà, ngày
Quyết định 02/2008/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 02/2008/QĐ-UBND quy định đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 02/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 09 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hữu Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 02/2008/QĐ-UBND Đông Hà, ngày
Quyết định 01/2008/QĐ-UBND ban hành văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND ban hành văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 01/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 07 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hữu Phúc UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 01/2008/QĐ-UBND Đông Hà, ngày
Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2007 về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu tý năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2007 về tổ chức Tết Nguyên đán Mậu tý năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 17/CT-UBNDNgày ban hành: 31 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Hữu Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 17/CT-UBND Đông Hà, ngày 31 tháng 12
Quyết định 10/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Quyết định 10/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 10/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 15 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hữu Phúc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10/2007/QĐ-UBND Đông Hà,

Lê Hữu Phúc, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 20:42:57
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Lê Hữu Phúc

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB