Lê Thanh Hải, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 3557/QĐ-UBND năm 2006 về việc thành lập Ban Điều hành thực hiện Đề án:

Quyết định 3557/QĐ-UBND năm 2006 về việc thành lập Ban Điều hành thực hiện Đề án: "Chỉ đạo điểm các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay" do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3557/QĐ-UBNDNgày ban hành: 01 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Thanh Hải UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 3557/QĐ-UBND TP.Hồ Chí
Quyết định 117/2006/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình cải cách hành chính và chống quan liêu (giai đoạn 2006 - 2010) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 117/2006/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình cải cách hành chính và chống quan liêu (giai đoạn 2006 - 2010) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 117/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 21 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Thanh Hải THU VI?N PHP LU?T ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:
Quyết định 112/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1852/QĐ-UB-NC năm 1993 quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân xã do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 112/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1852/QĐ-UB-NC năm 1993 quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân xã do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 112/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 21 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Thanh Hải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐHỒ CHÍ MINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 112/2006/QĐ-UBND TP. Hồ
Quyết định 114/2006/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình nhà ở (giai đoạn 2006 - 2010) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 114/2006/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình nhà ở (giai đoạn 2006 - 2010) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 114/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 21 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Thanh Hải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 114 /2006/QĐ-UBND
Quyết định 115/2006/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 115/2006/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 115/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 21 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Thanh Hải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 115/2006/QĐ-UBND
Quyết định 116/2006/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Công trình xây dựng Khu Công nghệ cao(giai đoạn 2006 - 2010) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 116/2006/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Công trình xây dựng Khu Công nghệ cao(giai đoạn 2006 - 2010) do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 116/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 21 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Thanh Hải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 116/2006/QĐ-UBND
Quyết định 111/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 231/QĐ-UB năm 1991 quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy chính quyền cấp phường và vận dụng tạm thời chính sách, chế độ đối với cán bộ phường do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 111/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 231/QĐ-UB năm 1991 quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy chính quyền cấp phường và vận dụng tạm thời chính sách, chế độ đối với cán bộ phường do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 111/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 21 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Thanh Hải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐHỒ CHÍ MINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 111/2006/QĐ-UBND TP. Hồ
Quyết định 102/2006/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan Nhà nước do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 102/2006/QĐ-UBND về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với cơ quan Nhà nước do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 102/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 13 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Thanh Hải UỶ BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 102/2006/QĐ-UBND TP. Hồ
Công văn số 4780/UBND-TH về việc phân công công tác các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn số 4780/UBND-TH về việc phân công công tác các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 4780/UBND-THNgày ban hành: 11 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Thanh Hải UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 4780/UBND-THVề phân
Quyết định 95/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 95/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 95/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 06 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Thanh Hải THU VI?N PHP LU?T ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:
Công văn số 3814/UBND-VX về việc kiểm tra đôn đốc thực hiện các Quy chế làm việc mẫu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn số 3814/UBND-VX về việc kiểm tra đôn đốc thực hiện các Quy chế làm việc mẫu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3814/UBND-VXNgày ban hành: 12 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Thanh Hải UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3814/UBND-VXV/v kiểm
Chỉ thị 21/2006/CT-UBND về đẩy mạnh hoạt động sinh vật cảnh và xây dựng tổ chức Hội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 21/2006/CT-UBND về đẩy mạnh hoạt động sinh vật cảnh và xây dựng tổ chức Hội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 21/2006/CT-UBNDNgày ban hành: 07 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Thanh Hải UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 21/2006/CT-UBND TP. Hồ Chí
Quyết định 79/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 79/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 79/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 25 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Thanh Hải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79 /2006/QĐ-UBND
Quyết định 2297/2006/QĐ-UBND về phân công giải quyết một số lĩnh vực trong đầu tư xây dựng ngành giao thông – công chính do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 2297/2006/QĐ-UBND về phân công giải quyết một số lĩnh vực trong đầu tư xây dựng ngành giao thông – công chính do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2297/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 19 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Thanh Hải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:
Quyết định 73/2006/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006 để thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn thu vượt dự toán năm 2005, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại 03 xã điểm xây dựng mô hình phát triển nông thôn cấp xã và các dự án sử dụng nguồn vốn phân cấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 73/2006/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006 để thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn thu vượt dự toán năm 2005, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại 03 xã điểm xây dựng mô hình phát triển nông thôn cấp xã và các dự án sử dụng nguồn vốn phân cấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 73/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 17 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Thanh Hải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 73/2006/QĐ-UBND TP.

Lê Thanh Hải, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 20:36:38
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Lê Thanh Hải

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB