Lê Văn Châu, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư 01/1999/TT-UBCK1 hướng dẫn Quyết định 139/1999/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Thông tư 01/1999/TT-UBCK1 hướng dẫn Quyết định 139/1999/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 01/1999/TT-UBCK1Ngày ban hành: 30 tháng 12 năm 1999 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Văn Châu UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 01/1999/TT-UBCK1 Hà Nội, ngày 30
Quyết định 39/QĐ-UBCK3 năm 1999 về việc chấp thuận Ngân hàng chỉ định thanh toán do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Quyết định 39/QĐ-UBCK3 năm 1999 về việc chấp thuận Ngân hàng chỉ định thanh toán do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 39/QĐ-UBCK3Ngày ban hành: 26 tháng 11 năm 1999 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Văn Châu UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 39/QĐ-UBCK3 Hà Nội, ngày 26 tháng 11
Quyết định 31/1999/QĐ-UBCK6 về Quy chế giám sát, thanh tra hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Quyết định 31/1999/QĐ-UBCK6 về Quy chế giám sát, thanh tra hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 31/1999/QĐ-UBCK6Ngày ban hành: 12 tháng 10 năm 1999 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Văn Châu UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 31/1999/QĐ-UBCK6 Hà Nội, ngày
Quyết định 05/1999/QĐ-UBCK3 về Quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Quyết định 05/1999/QĐ-UBCK3 về Quy chế lưu ký, thanh toán bù trừ và đăng ký chứng khoán do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 05/1999/QĐ-UBCK3Ngày ban hành: 27 tháng 03 năm 1999 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Văn Châu UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/1999/QĐ-UBCK3 Hà
Quyết định 04/1999/QĐ-UBCK1 về Quy chế Thành viên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịch chứng khoán do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Quyết định 04/1999/QĐ-UBCK1 về Quy chế Thành viên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịch chứng khoán do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 04/1999/QĐ-UBCK1Ngày ban hành: 27 tháng 03 năm 1999 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Văn Châu UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC ***** Số: 04/1999/QĐ-UBCK1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************* Hà Nội ,
Quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Số hiệu: 04/1998/QĐ-UBCK3Ngày ban hành: 13 tháng 10 năm 1998 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Văn Châu UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 04/1998/QĐ-UBCK3 Hà Nội, ngày
Quyết định 05/1998/QĐ-UBCK3 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoáng Nhà nước

Quyết định 05/1998/QĐ-UBCK3 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoáng Nhà nước

Số hiệu: 05/1998/QĐ-UBCK3Ngày ban hành: 13 tháng 10 năm 1998 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Văn Châu UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 05/1998/QĐ-UBCK3 Hà Nội, ngày
Thông tư 01/1998/TT-UBCK hướng dẫn Nghị định 48/1998/NĐ-CP về phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng do Uỷ ban chứng khoán nhà nước ban hành

Thông tư 01/1998/TT-UBCK hướng dẫn Nghị định 48/1998/NĐ-CP về phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng do Uỷ ban chứng khoán nhà nước ban hành

Số hiệu: 01/1998/TT-UBCKNgày ban hành: 13 tháng 10 năm 1998 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Văn Châu UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 01/1998/TT-UBCK Hà Nội, ngày 13
Quyết định 128/1998/QĐ-UBCK5 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giao dịch và Chứng khoán do Chủ nhiệm Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Quyết định 128/1998/QĐ-UBCK5 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giao dịch và Chứng khoán do Chủ nhiệm Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 128/1998/QĐ-UBCK5Ngày ban hành: 01 tháng 08 năm 1998 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Văn Châu UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 128/1998/QĐ-UBCK5 Hà Nội, ngày
Công văn về việc hướng dẫn cụ thể một số nội dung của Chỉ thị 06/NH7-CT

Công văn về việc hướng dẫn cụ thể một số nội dung của Chỉ thị 06/NH7-CT

Số hiệu: 434/CV-NH7Ngày ban hành: 05 tháng 08 năm 1996 Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Văn Châu NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 434/CV-NH7 Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 1996 CÔNG
Chỉ thị 08/CT-NH1 nawm 1996 về một số biện pháp chấn chỉnh việc chấp hành quy định một khách hàng vay vốn nhiều tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chỉ thị 08/CT-NH1 nawm 1996 về một số biện pháp chấn chỉnh việc chấp hành quy định một khách hàng vay vốn nhiều tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 08/CT-NH1Ngày ban hành: 01 tháng 08 năm 1996 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Lê Văn Châu NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 08/CT-NH1 Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 1996 CHỈ THỊ
Quyết định 160/QĐ-NH7 năm 1995 về sự phối kết hợp giữa các đơn vị trong hệ thống ngân hàng trong công tác quản lý vay, trả nợ nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 160/QĐ-NH7 năm 1995 về sự phối kết hợp giữa các đơn vị trong hệ thống ngân hàng trong công tác quản lý vay, trả nợ nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 160/QĐ-NH7Ngày ban hành: 08 tháng 06 năm 1996 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Văn Châu NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 160/QĐ-NH7 Hà Nội , ngày 08 tháng 6 năm 1996
Quyết định 161/QĐ-NH7 năm 1996 sửa đổi Thông tư 07/TT-NH7 năm 1994 hướng dẫn việc quản lý vay, trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Quyết định 161/QĐ-NH7 năm 1996 sửa đổi Thông tư 07/TT-NH7 năm 1994 hướng dẫn việc quản lý vay, trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Số hiệu: 161/QĐ-NH7Ngày ban hành: 08 tháng 06 năm 1996 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Văn Châu NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 161/QĐ-NH7 Hà Nội , ngày 08 tháng 6 năm 1996
Quyết định 43/QĐ-NH14 năm 1996 Quy chế về mua bán hạn mức tín dụng giữa các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 43/QĐ-NH14 năm 1996 Quy chế về mua bán hạn mức tín dụng giữa các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 43/QĐ-NH14Ngày ban hành: 26 tháng 02 năm 1996 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Văn Châu NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 43/QĐ-NH14 Hà Nội , ngày 26 tháng 2 năm 1996
Thông tư 01/TT-NH7-1996 hướng dẫn Nghị định 02/CP-1995 quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước đối với hoạt động kinh doanh vàng do Ngân hàng nhà nước ban hành

Thông tư 01/TT-NH7-1996 hướng dẫn Nghị định 02/CP-1995 quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước đối với hoạt động kinh doanh vàng do Ngân hàng nhà nước ban hành

Số hiệu: 01/TT-NH7Ngày ban hành: 24 tháng 01 năm 1996 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Lê Văn Châu NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 01/TT-NH7 Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 1996 THÔNG

Lê Văn Châu, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 21:19:41
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Lê Văn Châu

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB