Mai Trực, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 10 ban hành

Nghị quyết 13/2008/NQ-HĐND về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 10 ban hành

Số hiệu: 13/2008/NQ-HĐNDNgày ban hành: 22 tháng 07 năm 2008 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Mai Trực HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 13/2008/NQ-HĐND Nha Trang,
Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND quy định chế độ cho huấn luyện viên và vận động viên ngành thể dục thể thao do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 10 ban hành

Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND quy định chế độ cho huấn luyện viên và vận động viên ngành thể dục thể thao do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 10 ban hành

Số hiệu: 08/2008/NQ-HĐNDNgày ban hành: 22 tháng 07 năm 2008 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Mai Trực HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 08/2008/NQ-HĐND Nha Trang,
Nghị quyết 38/2007/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Khánh Hòa tổ chức và chi tiếp khách trong nước do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 9 ban hành

Nghị quyết 38/2007/NQ-HĐND về chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Khánh Hòa tổ chức và chi tiếp khách trong nước do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 9 ban hành

Số hiệu: 38/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 21 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Mai Trực HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH KHÁNH HOÀ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 38/2007/NQ-HĐND Nha Trang,
Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 9 ban hành để sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư cho các cấp giai đoạn 2007-2010

Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 9 ban hành để sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư cho các cấp giai đoạn 2007-2010

Số hiệu: 35/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 21 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Mai Trực HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 35/2007/NQ-HĐND Nha Trang,
Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND điều chỉnh Quy họach phát triển công nghiệp Khánh Hoà đến năm 2015, có tính đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 ban hành

Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND điều chỉnh Quy họach phát triển công nghiệp Khánh Hoà đến năm 2015, có tính đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 ban hành

Số hiệu: 13/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 02 tháng 02 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Mai Trực HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH KHÁNH HOÀ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 13/2007/NQ-HĐND Nha Trang,
Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, đời sống khó khăn cư trú lâu năm trên địa bàn miền núi giai đoạn 2007 – 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 ban hành

Nghị quyết 12/2007/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, đời sống khó khăn cư trú lâu năm trên địa bàn miền núi giai đoạn 2007 – 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 ban hành

Số hiệu: 12/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 02 tháng 02 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Mai Trực HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 12/2007/NQ-HĐND Nha Trang,
Nghị quyết 25/2006/NQ-HĐND về chế độ, số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 16 ban hành

Nghị quyết 25/2006/NQ-HĐND về chế độ, số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 16 ban hành

Số hiệu: 25/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 28 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Mai Trực HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 25/2006/NQ-HĐND Nha Trang,
Nghị quyết 30/2004/NQ-HĐND4 về số lượng và mức phụ cấp đối với các chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 3 ban hành

Nghị quyết 30/2004/NQ-HĐND4 về số lượng và mức phụ cấp đối với các chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 3 ban hành

Số hiệu: 30/2004/NQ-HĐND4Ngày ban hành: 30 tháng 12 năm 2004 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Mai Trực HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2004/NQ-HĐND4 Nha

Mai Trực, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 27/09/2020 02:41:22
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Mai Trực

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB