Nguyễn Danh Thái, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 1987/QĐ-BVHTTDL năm 2010 ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Quyết định 1987/QĐ-BVHTTDL năm 2010 ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 1987/QĐ-BVHTTDLNgày ban hành: 08 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Danh Thái BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1987/QĐ-BVHTTDL Hà
Quyết định 1880/QĐ-BVHTTDL năm 2010 phê duyệt Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ I do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Quyết định 1880/QĐ-BVHTTDL năm 2010 phê duyệt Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lần thứ I do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 1880/QĐ-BVHTTDLNgày ban hành: 27 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Danh Thái BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1880/QĐ-BVHTTDL Hà
Quyết định 1868/QĐ-BVHTTDL năm 2010 khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại giải vô địch xe đạp trẻ Châu Á diễn ra tại Tiểu vương quốc Arap do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Quyết định 1868/QĐ-BVHTTDL năm 2010 khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại giải vô địch xe đạp trẻ Châu Á diễn ra tại Tiểu vương quốc Arap do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 1868/QĐ-BVHTTDLNgày ban hành: 26 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Danh Thái BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1868/QĐ-BVHTTDL Hà
Quyết định 1869/QĐ-BVHTTDL năm 2010 khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại giải vô địch Judo trẻ Châu Á diễn ra tại Thái Lan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Quyết định 1869/QĐ-BVHTTDL năm 2010 khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại giải vô địch Judo trẻ Châu Á diễn ra tại Thái Lan do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 1869/QĐ-BVHTTDLNgày ban hành: 26 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Danh Thái BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1869/QĐ-BVHTTDL Hà
Quyết định 4030/QĐ-BVHTTDL phê duyệt nội dung văn kiện dự án VIE/031

Quyết định 4030/QĐ-BVHTTDL phê duyệt nội dung văn kiện dự án VIE/031 "Tăng cường năng lực nguồn nhân lực du lịch khách sạn Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 4030/QĐ-BVHTTDLNgày ban hành: 03 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Danh Thái BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 4030/QĐ-BVHTTDL Hà
Quyết định 532/QĐ-TCTDTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Thể thao Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Quyết định 532/QĐ-TCTDTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Thể thao Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Số hiệu: 532/QĐ-TCTDTTNgày ban hành: 24 tháng 12 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Danh Thái BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCHTỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------
Quyết định 523/QĐ-TCTDTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Thể thao Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Quyết định 523/QĐ-TCTDTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Thể thao Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Số hiệu: 523/QĐ-TCTDTTNgày ban hành: 24 tháng 12 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Danh Thái BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quyết định 527/QĐ-TCTDTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Quyết định 527/QĐ-TCTDTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Số hiệu: 527/QĐ-TCTDTTNgày ban hành: 24 tháng 12 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Danh Thái BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quyết định 518/QĐ-TCTDTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Quyết định 518/QĐ-TCTDTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Số hiệu: 518/QĐ-TCTDTTNgày ban hành: 24 tháng 12 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Danh Thái BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quyết định 531/QĐ-TCTDTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Quyết định 531/QĐ-TCTDTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Số hiệu: 531/QĐ-TCTDTTNgày ban hành: 24 tháng 12 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Danh Thái BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCHTỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------
Quyết định 522/QĐ-TCTDTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thể dục thể thao do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Quyết định 522/QĐ-TCTDTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thể dục thể thao do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Số hiệu: 522/QĐ-TCTDTTNgày ban hành: 24 tháng 12 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Danh Thái BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quyết định 528/QĐ-TCTDTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Quyết định 528/QĐ-TCTDTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Số hiệu: 528/QĐ-TCTDTTNgày ban hành: 24 tháng 12 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Danh Thái BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quyết định 519/QĐ-TCTDTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Quyết định 519/QĐ-TCTDTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Tổng cục Thể dục thể thao do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Số hiệu: 519/QĐ-TCTDTTNgày ban hành: 24 tháng 12 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Danh Thái BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCHTỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------
Quyết định 533/QĐ-TCTDTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu liên hợp thể thao quốc gia do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Quyết định 533/QĐ-TCTDTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu liên hợp thể thao quốc gia do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Số hiệu: 533/QĐ-TCTDTTNgày ban hành: 24 tháng 12 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Danh Thái BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------
Quyết định 524/QĐ-TCTDTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thể thao do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Quyết định 524/QĐ-TCTDTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thể thao do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao ban hành

Số hiệu: 524/QĐ-TCTDTTNgày ban hành: 24 tháng 12 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Danh Thái BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nguyễn Danh Thái, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 20:52:26
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Danh Thái

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB