Nguyễn Hòa Bình, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 1888/TLĐ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đối với cán bộ chuyên trách Công đoàn theo Quyết định 127/2008/QĐ-TTg do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Công văn 1888/TLĐ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đối với cán bộ chuyên trách Công đoàn theo Quyết định 127/2008/QĐ-TTg do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1888/TLĐNgày ban hành: 17 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hòa Bình TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 1888/TLĐ V/v hướng dẫn
Công văn 374/TLĐ về quy định bổ sung và hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Công văn 374/TLĐ về quy định bổ sung và hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 374/TLĐNgày ban hành: 05 tháng 03 năm 2008 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hòa Bình TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số: 374/TLĐV/v Quy định
Quyết định 1693/QĐ-TLĐ năm 2007 quy định về quyền kiểm tra, giám sát của Công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Quyết định 1693/QĐ-TLĐ năm 2007 quy định về quyền kiểm tra, giám sát của Công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1693/QĐ-TLĐNgày ban hành: 31 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hòa Bình TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 1693/QĐ–TLĐ
Quyết định 1683/QĐ-TLĐ năm 2007 về Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Tổng Liên đoàn do Thủ trưởng Cơ quan Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Quyết định 1683/QĐ-TLĐ năm 2007 về Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Tổng Liên đoàn do Thủ trưởng Cơ quan Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1683/QĐ-TLĐNgày ban hành: 31 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hòa Bình TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1683/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 31
Quyết định 1594/QĐ-TLĐ năm 2007 ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Quyết định 1594/QĐ-TLĐ năm 2007 ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1594/QĐ-TLĐNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hòa Bình TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 1594/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 12
Công văn 2149/TLĐ về hướng dẫn khen thưởng chuyên đề Văn hoá - Thể thao do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Công văn 2149/TLĐ về hướng dẫn khen thưởng chuyên đề Văn hoá - Thể thao do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2149/TLĐNgày ban hành: 07 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hòa Bình TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2149/TLĐ'V/v: Hướng dẫn khen
Thông tri 02/TTr-TLĐ năm 2007 hướng dẫn kiểm tra chấm điểm thi đua và khen thưởng chuyên đề về bảo hộ lao động do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Thông tri 02/TTr-TLĐ năm 2007 hướng dẫn kiểm tra chấm điểm thi đua và khen thưởng chuyên đề về bảo hộ lao động do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 02/TTr-TLĐNgày ban hành: 22 tháng 10 năm 2007 Loại văn bản: Thông tri Người ký: Nguyễn Hòa Bình TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số :02/TTr-TLĐ Hà Nội, ngày 22
Quyết định 1375/QĐ-TLĐ năm 2007 Quy định về nội dung và phạm vi thu - chi ngân sách công đoàn cơ sở do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Quyết định 1375/QĐ-TLĐ năm 2007 Quy định về nội dung và phạm vi thu - chi ngân sách công đoàn cơ sở do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1375/QĐ-TLĐNgày ban hành: 16 tháng 10 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hòa Bình TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do- Hạnh phúc ******* Số : 1375/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 16
Quyết định 2272/2005/QĐ-TLĐ về Điều lệ Trung tâm tư vấn pháp luật Tổng Liên đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Quyết định 2272/2005/QĐ-TLĐ về Điều lệ Trung tâm tư vấn pháp luật Tổng Liên đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2272/2005/QĐ-TLĐNgày ban hành: 14 tháng 11 năm 2005 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hòa Bình TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 2272/2005/QĐ-TLĐ Hà Nội,
Thông báo số 1699/TLĐ V/v đẩy mạnh công tác pháp luật của công đoàn trong tình hình mới do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành để phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết 5A/2005/NQ-BCH ngày 07/07/2005 của Ban chấp hành Tổng liên đoàn về đẩy mạnh công tác pháp luật của công đoàn trong tình hình mới

Thông báo số 1699/TLĐ V/v đẩy mạnh công tác pháp luật của công đoàn trong tình hình mới do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành để phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết 5A/2005/NQ-BCH ngày 07/07/2005 của Ban chấp hành Tổng liên đoàn về đẩy mạnh công tác pháp luật của công đoàn trong tình hình mới

Số hiệu: 1699/TLĐNgày ban hành: 30 tháng 08 năm 2005 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Nguyễn Hòa Bình TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1699/TLĐ Hà Nội, ngày 30 tháng

Nguyễn Hòa Bình, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 30/03/2023 12:10:18
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Hòa Bình

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB