Nguyễn Hồng Quân, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 730/QĐ-BXD năm 2011 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 730/QĐ-BXD năm 2011 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 730/QĐ-BXDNgày ban hành: 20 tháng 07 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Quân BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 730/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 20 tháng7 năm
Thông tư 03/2011/TT-BXD về hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Thông tư 03/2011/TT-BXD về hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 03/2011/TT-BXDNgày ban hành: 06 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Hồng Quân BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2011/TT-BXD Hà Nội, ngày 06 tháng
Quyết định 988/QĐ-BXD năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 988/QĐ-BXD năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 988/QĐ-BXDNgày ban hành: 29 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Quân BỘ XÂY DỰNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số: 988/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 29 tháng 10
Quyết định 580/QĐ-BXD năm 2010 thành lập Hội đồng bình chọn Giải thưởng “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 580/QĐ-BXD năm 2010 thành lập Hội đồng bình chọn Giải thưởng “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 580/QĐ-BXDNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Quân BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 580/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2010
Quyết định 250/QĐ-BXD năm 2010 công bố loại bỏ 05 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 250/QĐ-BXD năm 2010 công bố loại bỏ 05 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 250/QĐ-BXDNgày ban hành: 04 tháng 03 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Quân BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 250/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2010
Quyết định 1225/QĐ-BXD năm 2009 sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng đã được công bố tại Quyết định 838/QĐ-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 1225/QĐ-BXD năm 2009 sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng đã được công bố tại Quyết định 838/QĐ-BXD do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1225/QĐ-BXDNgày ban hành: 30 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Quân BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:1225/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 30 tháng12năm 2009
Công văn 2801/BXD-HĐXD về phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Công văn 2801/BXD-HĐXD về phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2801/BXD-HĐXDNgày ban hành: 24 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hồng Quân BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2801/BXD-HĐXDV/v: Phổ biến, bồi dưỡng kiến
Quyết định 1189/QĐ-BXD năm 2009 công bố loại bỏ 18 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 1189/QĐ-BXD năm 2009 công bố loại bỏ 18 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1189/QĐ-BXDNgày ban hành: 22 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Quân BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1189/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm
Quyết định 1180/QĐ-HĐTĐNN ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội ban hành

Quyết định 1180/QĐ-HĐTĐNN ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1180/QĐ-HĐTĐNNNgày ban hành: 21 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Quân HỘI ĐỒNG TĐNN QHCXD THỦ ĐÔ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1180/QĐ-HĐTĐNN Hà
Quyết định 1181/QĐ-BXD năm 2009 thành lập Tổ chuyên môn giúp việc Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 1181/QĐ-BXD năm 2009 thành lập Tổ chuyên môn giúp việc Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1181/QĐ-BXDNgày ban hành: 21 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Quân BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1181/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm
Quyết định 1175/QĐ-BXD năm 2009 kiện toàn bộ máy Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học công nghệ của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 1175/QĐ-BXD năm 2009 kiện toàn bộ máy Hội đồng quản lý Quỹ phát triển khoa học công nghệ của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1175/QĐ-BXDNgày ban hành: 18 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Quân BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1175/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm
Báo cáo 98/BC-BXD tình hình triển khai Chương trình xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 và dự kiến kế hoạch năm 2010 do Bộ Xây dựng ban hành

Báo cáo 98/BC-BXD tình hình triển khai Chương trình xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 và dự kiến kế hoạch năm 2010 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 98/BC-BXDNgày ban hành: 17 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Nguyễn Hồng Quân BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 98/BC-BXD Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2009
Quyết định 1169/QĐ-BXD năm 2009 thành lập Hội đồng Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành nghiệm thu đề tài:

Quyết định 1169/QĐ-BXD năm 2009 thành lập Hội đồng Khoa học Kỹ thuật chuyên ngành nghiệm thu đề tài: "Điều tra khảo sát, đề xuất giải pháp quy hoạch xây dựng đô thị nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1169/QĐ-BXDNgày ban hành: 16 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Quân BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1169/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm
Quyết định 1089/QĐ-BCĐNO&TTBĐS năm 2009 thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc về Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản ban hành

Quyết định 1089/QĐ-BCĐNO&TTBĐS năm 2009 thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc về Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản ban hành

Số hiệu: 1089/QĐ-BCĐNO&TTBĐSNgày ban hành: 20 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Quân BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –
Công văn 2472/HĐNTNN khắc phục sự cố và các khiếm khuyết kỹ thuật của thiết bị Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng ban hành

Công văn 2472/HĐNTNN khắc phục sự cố và các khiếm khuyết kỹ thuật của thiết bị Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng ban hành

Số hiệu: 2472/HĐNTNNNgày ban hành: 12 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hồng Quân HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Nguyễn Hồng Quân, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 20:35:28
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Hồng Quân

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB