Nguyễn Ngọc Phi, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 4601/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn sử dụng kinh phí Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” năm 2011 từ nguồn vốn sự nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 4601/LĐTBXH-KHTC hướng dẫn sử dụng kinh phí Dự án “Đổi mới và phát triển dạy nghề” năm 2011 từ nguồn vốn sự nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4601/LĐTBXH-KHTCNgày ban hành: 23 tháng 12 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Phi BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông tư 36/2011/TT-BLĐTBXH về mẫu Chứng chỉ sư phạm dạy nghề, mẫu bản sao và quy định việc quản lý, cấp Chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp, cao đẳng nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 36/2011/TT-BLĐTBXH về mẫu Chứng chỉ sư phạm dạy nghề, mẫu bản sao và quy định việc quản lý, cấp Chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp, cao đẳng nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 36/2011/TT-BLĐTBXHNgày ban hành: 16 tháng 12 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Ngọc Phi BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 1339/QĐ-LĐTBXH năm 2011 thành lập Trường Cao đẳng nghề tỉnh Hà Giang do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 1339/QĐ-LĐTBXH năm 2011 thành lập Trường Cao đẳng nghề tỉnh Hà Giang do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1339/QĐ-LĐTBXHNgày ban hành: 26 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Phi BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 1339/QĐ-LĐTBXH năm 2011 thành lập Trường Cao đẳng nghề tỉnh Hà Giang do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 1339/QĐ-LĐTBXH năm 2011 thành lập Trường Cao đẳng nghề tỉnh Hà Giang do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1339/QĐ-LĐTBXHNgày ban hành: 26 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Phi BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông tư 19/2011/TT-BLĐTBXH quy định Chương trình khung sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 19/2011/TT-BLĐTBXH quy định Chương trình khung sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 19/2011/TT-BLĐTBXHNgày ban hành: 21 tháng 07 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Ngọc Phi BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -
Thông tư 19/2011/TT-BLĐTBXH quy định Chương trình khung sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư 19/2011/TT-BLĐTBXH quy định Chương trình khung sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 19/2011/TT-BLĐTBXHNgày ban hành: 21 tháng 07 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Ngọc Phi BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -
Quyết định 624/QĐ-LĐTBXH năm 2011 về thành lập Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 624/QĐ-LĐTBXH năm 2011 về thành lập Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật số 1 Nghệ An do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 624/QĐ-LĐTBXHNgày ban hành: 25 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Phi BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 624/QĐ-LĐTBXH
Công văn 1115/LĐTBXH-TCDN về tổng kết 05 năm thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục – Đào tạo đến năm 2010 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 1115/LĐTBXH-TCDN về tổng kết 05 năm thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục – Đào tạo đến năm 2010 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1115/LĐTBXH-TCDNNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Phi BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Công văn 1115/LĐTBXH-TCDN về tổng kết 05 năm thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục – Đào tạo đến năm 2010 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 1115/LĐTBXH-TCDN về tổng kết 05 năm thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực dạy nghề” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục – Đào tạo đến năm 2010 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1115/LĐTBXH-TCDNNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Ngọc Phi BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Quyết định 10/2010/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND điều chỉnh nội dung Nghị quyết 10/2006/NQ-HĐND do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 24/2009/NQ-HĐND điều chỉnh nội dung Nghị quyết 10/2006/NQ-HĐND do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 10/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 04 tháng 03 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Phi UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10/2010/QĐ-UBND Vĩnh
Quyết định 66/2009/QĐ-UBND về chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Quyết định 66/2009/QĐ-UBND về chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 66/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 29 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Phi UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 66/2009/QĐ-UBND Vĩnh
Chỉ thị 65/2009/CT-UBND thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Chỉ thị 65/2009/CT-UBND thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 65/2009/CT-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Ngọc Phi UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 65/2009/CT-UBND Vĩnh Yên,
Quyết định 57/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2009/QĐ-UBND về thực hiện phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Quyết định 57/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 43/2009/QĐ-UBND về thực hiện phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 57/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 06 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Phi ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 57/2009/QĐ-UBND
Quyết định 49/2009/QĐ-UBND về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Quyết định 49/2009/QĐ-UBND về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 49/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Phi UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 49/2009/QĐ-UBND
Quyết định 46/2009/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Quyết định 46/2009/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Số hiệu: 46/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 19 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Ngọc Phi UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 46/2009/QĐ-UBND

Nguyễn Ngọc Phi, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 01:17:21
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Ngọc Phi

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB