Nguyễn Như Tiệp, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 687/QLCL-CL2 về họp thống nhất lựa chọn triển khai mô hình chuỗi do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản ban hành

Công văn 687/QLCL-CL2 về họp thống nhất lựa chọn triển khai mô hình chuỗi do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản ban hành

Số hiệu: 687/QLCL-CL2Ngày ban hành: 06 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Như Tiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -
Quyết định 157/QĐ-QLCL năm 2012 về công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Quyết định 157/QĐ-QLCL năm 2012 về công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 157/QĐ-QLCLNgày ban hành: 06 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Như Tiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -
Quyết định 149/QĐ-QLCL năm 2012 xử lý kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị tại Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Quyết định 149/QĐ-QLCL năm 2012 xử lý kết quả đấu thầu mua sắm thiết bị tại Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 do Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 149/QĐ-QLCLNgày ban hành: 04 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Như Tiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -
Công văn 1885/QLCL-CL2 về tăng cường kiểm soát việc sử dụng hóa chất trong sản xuất thực phẩm do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Công văn 1885/QLCL-CL2 về tăng cường kiểm soát việc sử dụng hóa chất trong sản xuất thực phẩm do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 1885/QLCL-CL2Ngày ban hành: 06 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Như Tiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự
Công văn 1848/QLCL-TTra báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Công văn 1848/QLCL-TTra báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 1848/QLCL-TTraNgày ban hành: 03 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Như Tiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -
Công văn 1848/QLCL-TTra báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Công văn 1848/QLCL-TTra báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 1848/QLCL-TTraNgày ban hành: 03 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Như Tiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -
Công văn 1779/QLCL-CL1 triển khai Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Công văn 1779/QLCL-CL1 triển khai Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 1779/QLCL-CL1Ngày ban hành: 26 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Như Tiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -
Công văn 1779/QLCL-CL1 triển khai Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Công văn 1779/QLCL-CL1 triển khai Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 1779/QLCL-CL1Ngày ban hành: 26 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Như Tiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -
Công văn 1741/QLCL-CL1 hướng dẫn triển khai Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Công văn 1741/QLCL-CL1 hướng dẫn triển khai Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 1741/QLCL-CL1Ngày ban hành: 16 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Như Tiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự
Công văn 1740/QLCL-CL1 hướng dẫn thực hiện Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Công văn 1740/QLCL-CL1 hướng dẫn thực hiện Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 1740/QLCL-CL1Ngày ban hành: 16 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Như Tiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự
Công văn 1741/QLCL-CL1 hướng dẫn triển khai Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Công văn 1741/QLCL-CL1 hướng dẫn triển khai Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 1741/QLCL-CL1Ngày ban hành: 16 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Như Tiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự
Công văn 1740/QLCL-CL1 hướng dẫn thực hiện Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Công văn 1740/QLCL-CL1 hướng dẫn thực hiện Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 1740/QLCL-CL1Ngày ban hành: 16 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Như Tiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự
Công văn 1577/QLCL-TTra cử cán bộ tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Công văn 1577/QLCL-TTra cử cán bộ tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 1577/QLCL-TTraNgày ban hành: 26 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Như Tiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -
Công văn 1577/QLCL-TTra cử cán bộ tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Công văn 1577/QLCL-TTra cử cán bộ tham dự Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 1577/QLCL-TTraNgày ban hành: 26 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Như Tiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -
Công văn 1511/QLCL-CL2 về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Công văn 1511/QLCL-CL2 về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 1511/QLCL-CL2Ngày ban hành: 18 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Như Tiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Nguyễn Như Tiệp, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 04/06/2023 23:37:39
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Như Tiệp

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB