Nguyễn Phú Trọng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Nghị quyết 36/2009/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 do Quốc hội ban hành

Nghị quyết 36/2009/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 do Quốc hội ban hành

Số hiệu: 36/2009/QH12Ngày ban hành: 06 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Nghị quyết số: 36/2009/QH12 Hà Nội, ngày 06
Nghị quyết số 795/2009/UBTVQH12 về triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nghị quyết số 795/2009/UBTVQH12 về triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 795/2009/UBTVQH12Ngày ban hành: 06 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Phú Trọng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Nghị quyết số:
Nghị quyết số 794/2009/NQ-UBTVQH12 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành để sửa đổi, bổ sung chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động của kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03 tháng 3 năm 2006

Nghị quyết số 794/2009/NQ-UBTVQH12 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành để sửa đổi, bổ sung chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động của kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03 tháng 3 năm 2006

Số hiệu: 794/2009/NQ-UBTVQH12Ngày ban hành: 22 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Phú Trọng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:
Nghị quyết số 33/2009/QH12 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự do Quốc hội ban hành

Nghị quyết số 33/2009/QH12 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự do Quốc hội ban hành

Số hiệu: 33/2009/QH12Ngày ban hành: 19 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 33/2009/QH12 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2009
Luật hình sự sửa đổi 2009

Luật hình sự sửa đổi 2009

Số hiệu: 37/2009/QH12Ngày ban hành: 19 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Luật số: 37/2009/QH12 Hà Nội, ngày 19 tháng 06
Nghị quyết số 35/2009/QH12 về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 do Quốc hội ban hành

Nghị quyết số 35/2009/QH12 về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 do Quốc hội ban hành

Số hiệu: 35/2009/QH12Ngày ban hành: 19 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Nghị quyết số: 35/2009/QH12 Hà Nội, ngày
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009

Số hiệu: 38/2009/QH12Ngày ban hành: 19 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Luật số: 38/2009/QH12 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU
Nghị quyết số 34/2009/NQ-QH12 đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm do Quốc hội ban hành

Nghị quyết số 34/2009/NQ-QH12 đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm do Quốc hội ban hành

Số hiệu: 34/2009/NQ-QH12Ngày ban hành: 19 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Nghị quyết số: 34/2009/NQ-QH12 Hà Nội, ngày 19
Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

Số hiệu: 36/2009/QH12Ngày ban hành: 19 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 36/2009/QH12 Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2009 LUẬT SỬA
Nghị quyết số 32/2009/QH12 về điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân do Quốc hội ban hành

Nghị quyết số 32/2009/QH12 về điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, ngân sách nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân do Quốc hội ban hành

Số hiệu: 32/2009/QH12Ngày ban hành: 19 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 32/2009/QH12 Hà nội, ngày 19 tháng 06 năm 2009
Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009

Luật di sản văn hóa sửa đổi 2009

Số hiệu: 32/2009/QH12Ngày ban hành: 18 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 32/2009/QH12 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009 LUẬT SỬA
Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009

Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 2009

Số hiệu: 33/2009/QH12Ngày ban hành: 18 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 33/2009/QH12 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009 LUẬT CƠ
Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2009

Số hiệu: 35/2009/QH12Ngày ban hành: 18 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 35/2009/QH12 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009 LUẬT
Luật sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai năm 2009

Luật sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai năm 2009

Số hiệu: 34/2009/QH12Ngày ban hành: 18 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Luật số: 34/2009/QH12 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA
Luật Điện ảnh sửa đổi 2009

Luật Điện ảnh sửa đổi 2009

Số hiệu: 31/2009/QH12Ngày ban hành: 18 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Luật Người ký: Nguyễn Phú Trọng QUỐC HỘI ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 31/2009/QH12 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2009 LUẬT SỬA

Nguyễn Phú Trọng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 04/08/2020 07:37:48
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Phú Trọng

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB